Efter en orosanmälan

Socialtjänstens fokus är alltid barnets eller ungdomens säkerhet och trygghet.  

Läs mer här om vart du vänder dig gällande barn som far illa och om hur du gör en orosanmälan. 

När vi har tagit emot en orosanmälan görs en akut bedömning inom 24 timmar – en skyddsbedömning. Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Finns det misstankar om att barnet eller ungdomen är utsatt för våld inleds utredning direkt.  

Om förhandsbedömningen visar att det finns misstankar om att barnet eller ungdomen far illa eller det kan antas att barnet/ungdomen behöver insatser från socialtjänsten inleder vi en utredning enligt 11 kapitlet 1§ i Socialtjänstlagen. Den ska vara slutförd senast inom fyra månader.  

Skola och andra myndigheter som har gjort en orosanmälan kan få återkoppling om att en utredning är inledd, pågår eller är avslutad. 

Utredning

Utredningen gör vi inom fyra månader. Vi beslutar om vilka kontakter vi ska ta, till exempel med skola, polis, hälsovård, familjen.

Vi inhämtar information, vi gör hembesök och har samtal med familjen. Därefter fattar vi ett beslut antingen om en insats eller om att det inte behövs en insats. 

Insats med uppföljning

Beroende på behov kan en insats vara att familjen blir beviljade Öppenvård i form av till exempel familjestöd, ungdomsstöd, Cumulus, eller att barnet eller ungdomen får bo i familjehem eller får kontaktperson/familj

Vi följer upp insatsen regelbundet och ser om målen är uppfyllda, om behoven kvarstår eller om det behövs en annan insats.   

Lagen om vård av unga

Om utredningen visar att barnets eller ungdomens hälsa eller utveckling riskerar att skadas allvarligt om vård inte ges, och det inte kan ges frivilligt, ansöker Socialnämnden hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Ibland kan inte rättens beslut avvaktas och då gör vi ett akut omhändertagande.

Skälen till akut omhändertagande kan vara:

  • fysisk eller psykisk misshandel
  • sexuella övergrepp
  • grava brister i omsorgen
  • något i hemmet som innebär stor risk för skada för barnet, till exempel missbruk eller psykisk sjukdom
  • att barnet/ungdomen själv har ett missbruk, kriminalitet eller annat beteende som skadar barnet/ungdomen.  

 

Kontakta oss

Social omsorg

Behöver du hjälp efter kontorstid
ring Social beredskap
073-773 72 73 

Misstänker du att barn eller ungdomar far illa?
Ring: 0155-45 77 14
måndag - torsdag kl 7:45-17
fredag kl 8-16
Lunchstängt kl 12-13

barnochungdomsenheten@nykoping.se

Fax: 0155-74086

Barn- och ungdomsenheten

Enhetschef
Lisa Jonsson
lisa.jonsson@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny