Föräldrar med ett litet barn

Familjehem och jourhem

Har du och din familj möjlighet att ställa upp för ett barn eller en ung människa? Vi söker familjer, som under kortare eller längre perioder, kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring som behöver bo i familjehem eller jourhem.

Är du intresserad av att bli familjehem eller jourhem?

Skicka en intresseanmälan, via e-tjänst.

Vi kontaktar dig och du har inte åtagit dig något, bara skickat oss en intresseanmälan.

Läs personliga berättelser och upplevelser från familjehem och jourhem i Nyköping.

Vad är skillnaden mellan familjehem och jourhem?

Ett familjehem är ett enskilt hem som tar emot ett barn för långvarig placering (vård och fostran).

Ett jourhem tar emot ett barn under en kortare period - högst fyra månader. Ofta har något akut i barnets hemsituation hänt när det blir en jourhemsplacering. Efter jourhemsvistelsen flyttar barnet tillbaka till sitt ursprungshem, till ett familjehem eller till ett hvb-hem.

Vad innebär det att vara familjehem eller jourhem?

Att vara familjehem eller jourhem är att göra en stor insats för ett barn eller en ungdom. Du och din familj öppnar ert hem för en ny familjemedlem som bor hos er tillfälligt under några dagar, några månader eller hela sin uppväxt.

Ett barn eller en tonåring som placeras i familjehem kommer ofta från en tillvaro med sociala problem. Meningen är att barnet eller tonåringen ska kunna flytta tillbaka till sitt ursprungshem när eller om det blir möjligt. Under tiden ska han eller hon få sin omvårdnad, fostran och trygghet i familjehemmet samtidigt som barnet eller tonåringen har regelbunden kontakt med sina föräldrar och annan släkt.

Läs också mer på socialstyrelsens webbplats "Min insats" och se filmer om vad det innebär att vara familjehem och vad det kan betyda för ett barn som kommer till ett familjehem.

Så blir du familjehem eller jourhem

Vi söker familjer med en stabil livssituation som har engagemang och tid för att ta emot ytterligare en familjemedlem. Ett plus är om ni har egna barn. 

  • Du gör en intresseanmälan om att bli familjehem eller jourhem. Vi kontaktar er för ett första samtal. 

  • För att bli godkända som familjehem genomgår ni en familjehemsutredning. Utredningen gör vi dels för att kunna bedöma er lämplighet som familjehem och dels för att hitta rätt familjehem till varje barn och ungdom. 

  • Familjehemsutredningen innefattar ett antal träffar, en intervju, kontroll i social- och polisregisterutdrag samt referensuppgifter. Socialnämnden i Nyköpings kommun ger sedan tillstånd - medgivande - om att bli familjehem.

  • När ett familjehemsuppdrag startar upprättar vi ett avtal mellan dig och oss (Nyköpings kommun).

  • Blivande familjehem går Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i"  som Familjehemsenheten håller i.

  • Ett barn som placeras i familjehem får alltid en vårdplan, utifrån varje individ. I den framgår syfte och mål med placeringen och vårdbehovet. Vårdplanen följs upp och revideras kontinuerligt under placeringstiden.

  • Alla familjehem har kontakt med en familjehemssekreterare som ger stöd och handledning under placeringstiden. Det finns också möjlighet att få ett annat familjehem som fadder.

Ersättning, skatteavdrag och barnbidrag

Nyköpings kommun följer Svenska Kommun- och regionförbundets (SKR) rekommendationer för ersättningar till familjehemmen. Ersättningen är skattepliktig och kan variera mellan olika uppdrag eller utifrån olika perioder i ett och samma uppdrag. Läs mer om ersättningar på SKR:s webbplats.

Du får månadsvis en omkostnadsersättning som täcker barnets kostnader för livsuppehälle och andra särskilda utgifter. 

Både ersättning och omkostnadsersättning ska redovisas som inkomst av tjänst hos Skatteverket. Omkostnadsersättningen kan du göra avdrag för i din deklaration, om den inte är högre än de rekommendationer som Skatteverket följer. Däremot kan du inte göra avdrag för andra kostnader än de som du har fått omkostnadsersättning för. Läs mer om avdrag på Skatteverkets webbplats. 

Vid en stadigvarande familjehemsplacering får familjehemmet barnbidrag, som ska täcka en del av omkostnaderna. Läs mer om barnbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Kontakt med biologiska föräldrar

Så gott som alltid ska alla familjehemsplacerade barn ha kvar sin kontakt med biologiska föräldrar och släktingar.

Biologiska föräldrar ska även medverka vid beslut som rör barnet – till exempel vid byte av skola, ansökan om pass, psykologisk vård med mera. Varje barn har en umgängesplan som ni som familjehem följer.

Sekretess och tystnadsplikt

Familjehem omfattas inte av sekretesslagens bestämmelser eftersom du som familjehem i vissa situationer måste kunna föra vidare information om barnet, till exempel i kontakter med skola och barnomsorg.

Däremot har familjehemmet en moralisk tystnadsplikt och det är av största vikt att familjehemmet inte i onödan för information vidare till obehöriga personer. Det är viktigt vara sparsam med vad du säger i allmänna sammanhang.

Uppföljning

Den vårdplan som ett familjehemsplacerat barn har följs upp och revideras kontinuerligt. Minst var sjätte månad gör vi även ett övervägande eller en omprövning om barnet fortfarande behöver familjehemsvård.

När ett barn har varit placerat i ett och samma familjehem i tre år ska Socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av den juridiska vårdnaden från barnets biologiska föräldrar till familjehemsföräldrarna. Ansökan görs hos domstol, om familjehemsföräldrarna är positiva till överflyttningen.

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?
Ring Social beredskap
073-773 72 73

Familjehemsenheten
Social omsorg
Östra Rundgatan 11
Växel 0155-24 80 00

familjehem@nykoping.se

Enhetschef

Lisa Jonsson
lisa.jonsson@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny