Förebygga smitta inom omsorgen

För att förhindra och förebygga smitta och smittspridning inom äldreomsorg och funktionsstödsomsorg tillämpar vi Socialstyrelsens föreskrifter. Den innebär bland annat att varje enhet inom omsorgen ska ha ett hygienombud och rutiner. 

För att förhindra och förebygga smitta och smittspridning ska medarbetare och chefer på boenden inom äldreomsorg och funktionsstödomsorg:

  • ta del av Socialstyrelsens grundläggande webbutbildning om att förebygga och förhindra smitta
  • två gånger om året göra egenkontroller av basala hygienrutiner, genom självskattning 
  • två gånger om året delta i en nationell mätning av hur boendet följer basala hygienrutiner och klädregler
  • göra hygienronder minst en gång per år
  • kontinuerligt bedömma riskerna för smittspridning och ta fram åtgärder för att minska eller eliminera risker för smitta och smittspridning

Hygienombud och repetition

Alla enheter ska ha ett hygienombud som arbetar tillsammans med ansvarig chef, för att minska smittoriskerna. Hygienombudet och chefen går särskild utbildning.

När så krävs ska det även finnas personalresurser dygnet runt för kohortvård (vård i separata rum med särskilt avdelad personal).

För att upprätthålla kunskaperna hos medarbetarna kommer verksamheterna att arbeta med repeterande åtgärder. 

Information till närstående

Närstående och den som har fått en insats beviljad ska kunna ta del av information om det pågående arbetet för att förhindra och förebygga smitta. Kontakta ansvarig chef på enheten, för att få sådan information. 

Föreskrift och regionens rutiner

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder

Regionens samverkanswebb om sjukdomar

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter