Skolskjuts för grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Skolskjuts innebär transport till och från den skola eleven blivit erbjuden plats, en så kallad basplacering. Elever som bor i Nyköpings kommun och går i grundskolan eller anpassad skola för grundskola och gymnasium kan ansöka om skolskjuts, om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. 

Skolskjuts sker med buss i kollektivtrafik, skolbil eller en kombination av båda. Elever blir alltid i första hand hänvisade till buss i kollektivtrafik. Kommunen beslutar vilket typ av skolskjutsform eleven får.

Ansök om skolskjuts och eller följ ditt ärende

Har du redan skolskjuts? Läs mer om hur skolskjuts fungerar

Kriterier för skolskjuts

Skolskjuts beviljas om eleven uppfyller något av följande kriterier:

Avstånd

Avståndet mäts mellan den adress där eleven är bosatt och anvisad skola (basplaceringsskola). Kraven på avstånd beror på vilken årskurs som eleven går i.

 • Lågstadiet: 3 kilometer mellan hem och skola
 • Mellanstadiet: 4 kilometer mellan hem och skola
 • Högstadiet: 5 kilometer mellan hem och skola

Det är den kortaste vägen mellan hemmet och mätpunkt vid skolan som eleven kan gå eller cykla som används vid mätningen.

När det gäller Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den fastighet som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress. 

Avstånd till hållplats/uppsamlingsplats

Elev som fått skolskjuts med anledning av långt avstånd kan också få skolbil till hållplats, alternativt en uppsamlingsplats för skolbil. Då gäller att avståndet inte bör vara längre till hållplats/uppsamlingsplats än:

 • 1 kilometer för elev i årskurs F-3 
 • 2 kilometer för elev i årskurs 4-6 
 • 3 kilometer för elev i årskurs 7-9

 

Trafikförhållanden

Bedömning av trafikförhållanden gör vi utifrån rådande vägförhållanden mellan hemmet och skolan. Det handlar om:

 • trafikintensitet
 • hastighet
 • vägförhållanden

Funktionsnedsättning

Elev som är i behov av skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning, behöver komplettera ansökan med ett medicinskt intyg som styrker behovet av skolskjuts med skolbil eller busskort. Intyget får vara högst ett år gammalt och elevens specifika behov ska tydligt framgå.

Elev inskriven i anpassad skola

Elev som är inskriven i kommunens anpassade skola och har längre avstånd till skolan än de gällande avståndskriterierna, behöver inte komplettera ansökan med intyg.

Elev som bor inom avståndskriterierna behöver komplettera ansökan med ett intyg, som styrker att eleven inte fysiskt kan ta sig till skolan tillsammans med vårdnadshavare.

Elev som är inskriven i kommunens anpassade skola kan åka till eller från sitt hem, korttidsboende eller fritidshem. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts. Resor mellan korttids eller fritids och hemmet sköter vårdnadshavare om.

Särskilda omständigheter

Skolskjuts kan beviljas i situationer där det finns särskilda omständigheter, även om det inte uppfyller kriterierna för avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Om skolskjuts

Ansöka om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst. Det går även att ansöka via pappersblankett om du saknar bank-id, kontakta Kundservice för att få en blankett hemskickad.

För en säker hantering av personuppgifter och annan information i ansökan, sköts alla skolskjutsärenden i ett system som kräver inloggning med e-legitimation, till exempel BankID.

Du kan närsomhelst logga in på ”Min sida” i e-tjänsten och uppdatera dina kontaktuppgifter samt se beslut på en ansökan. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella så att vi kan meddela dig beslut och förändringar.

Vem behöver ansöka?

Information kring skolskjuts skickas ut till vårdnadshavare via Schoolsoft.

Du behöver själv kontrollera om eleven redan har ett giltigt beslut. 

Ny ansökan inför nytt läsår behöver göras för elever:

 • som ska börja i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7, samt årskurs 1 på gymnasiet.
 • som har bytt folkbokföringsadress och den nya adressen ger rätt till skolskjuts enligt gällande regler.
 • som ska börja, eller ska fortsätta på Introduktionsprogrammen på gymnasiet.
 • som har skolskjuts enligt vinterdispens.

Här hittar du länk till Min sida och vår Skolskjutsportal där du gör din ansökan. 

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att en elev bor halva tiden hos vårdnadshavare som har delad vårdnad och bor på olika adresser.

Båda adresserna måste vara inom Nyköpings kommun. Skolan ska vara den av kommunen anvisade utifrån någon av vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. 

Vald skola

När vårdnadshavare väljer en annan skola än den som kommunen anvisat (basplaceringsskolan) har eleven som regel inte rätt till skolskjuts.

Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola - och det samtidigt inte innebär en ökad ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen – kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola.

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Vid flytt - det gäller

En elev som flyttar och enligt upptagningsområdena tillhör en ny skola efter flytten, har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola.

Oftast är elever inte berättigade till skolskjuts för att gå kvar i en skola, om det finns en skola närmare bostaden som är elevens basplacering - den skola eleven är anvisad att gå på. 

När vi bedömer om rätt till skolskjuts efter en flytt, utgår vi från elevens nya anvisade skola - basplaceringen. Om eleven har rätt till skolskjuts till sin anvisade skola, och det inte medför organisatoriska svårigheter eller ökade kostnader som ger ekonomiska svårigheter för kommunen, kan eleven ha rätt till skolskjuts även till den skola eleven vill gå i.

Skoladministratör eller rektor på den skolan eleven i dagsläget går på kan svara på frågor om basplacering.

 

Behov av tillfällig skolskjuts vid skada

Vid olycksfall och tillfällig funktionsnedsättning är elev inte berättigad skolskjuts.

Elev som skadat sig under schemalagd skoltid eller under direkt färd till och från skolan lyder däremot under kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och kan därigenom få hjälp.

Eventuell bokning av taxiresa på försäkringsbolagens uppmaning ska göras av vårdnadshavare direkt till taxi. Resan ska inte betraktas som skolskjuts.

Elev som skadar sig under annan tid än ovanstående kan få hjälp genom egen privat försäkring.

Så länge gäller beslutet

Beslut om skolskjuts gäller som längst ett stadie, det vill säga låg-, mellan- och högstadiet eller gymnasienivå.

Undantag från stadiebeslut gör vi om intyg för funktionsnedsättning har en annan giltighetstid.

Kontrollera giltighetstiden på beslutet du har fått. Har ditt beslut om skolskjuts gått ut, behöver du göra en ny ansökan och skicka in ett nytt läkarintyg. 

Skolskjuts med buss i kollektivtrafik - busskort

Grundskoleelever som erbjuds busskort får ett busskort laddat med en skolkortsprodukt.

Busskortet är laddat med tre resor per dag alternativt 300 resor per läsår för de elever som omfattas av växelvis boende. Det för att eleven ska kunna ta sig till och från skolan och via en annan aktivitet eller stanna hos en kompis. Antalet resor är ett politiskt beslut.

 • Busskortet fungerar måndag-fredag under ordinarie läsårstider mellan kl. 04:00-23:59.
 • Med resa menas en påstigning och bussbyte inom en timme.
 • Busskortet är personligt och eleven behåller det under hela den tid denne är berättigad till skolskjuts.
 • Busskortet laddas med ny läsårsbiljett vid läsårsstart efter att ansökan om skolskjuts beviljats.
 • Du kan enkelt ladda på busskortet med andra biljettprodukter för att resa andra tider.

Mer information om biljettprodukter finns på Sörmlandstrafikens webbplats.

 

Skolskjuts med skolbil

Skolskjuts med skolbil omfattar två resor per dag, från hemmet till skolan och från skolan till hemmet.

Turerna planeras enligt skolans skolskjutstid, det vill säga start- och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp.

 • Skolskjuts omfattar inte resor till och från fritids.
  Elev som beviljats skolskjuts genom skolbil åker till/från uppsamlingsplats/hållplats, till/från plats nära skolan.
 • Kommunen beslutar om funktionell uppsamlingsplats för respektive tur. Turerna samplaneras i största möjliga mån.
 • Rutterna börjar i regel längst ut i kommunen med färdriktning mot de centrala delarna på morgonen och omvänt efter skoldagens slut.
 • Endast elever som beviljats skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.
 • Skolbilen avgår på utsatt tid, precis som buss i linjetrafik
 • Om du behöver avboka resor gör du det via appen Ombord förälder. Längre avbokningar eller ändringar i skjutschemat behöver du meddela det till skolskjuts@nykoping.se

   

Kontakta oss

Samhällsbetalda resor

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

E-post: skolskjuts@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

 

 

 

Taxi Nyköping-Oxelösund AB

För frågor om pågående resor, förseningar och för att göra tillfällig avbokning av skolbil kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund AB:

Telefonnummer: 0155-21 75 00 mejl: skolor@taxinyox.se

Eller använd appen: Ombord förälder, se intruktioner för appen 

Sörmlandstrafiken

För frågor och turer med busstrafik kontakta Sörmlandstrafiken:

Telefon: 0771-22 40 00  
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen Sörmlandstrafiken.

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny