För politiker och partier

Här finns samlad information till dig som är politiker i Nyköpings kommun. Vi på Kommunledningskansliet har i uppdrag att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning, råd och utskott.

För politiker

När du börjar ditt uppdrag som politiker

Personuppgifter 

 • Behandling av personuppgifter - GDPR: Viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

 • Personuppgifter: Gå in på länk nedan för att fylla i dina personuppgifter.
   
    
 • Nyköpings kommuns webbplats: Uppgifter om dig (de uppgifter du godkänt i ovanstående) och dina uppdrag hittar medborgarna på kommunens webbplats.

Förlorad inkomst

 • Intyg från arbetsgivaren: Be din arbetsgivare att fylla i blanketten om förlorad inkomst och specificera din timlön. Om din timlön förändras så måste du lämna in en ny blankett.

 • Är du egenföretagare: fyll i samma blankett med din sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

 • kontakta en sekreterare på enheten för Politisk beredning och samordning för att få denna blankett. Skicka sedan blanketten till Kommunledningskansliet, Informationsförvaltning via post (Ej via e-post). 


Utbetalning av arvode

 • Bank/kontonummer för utbetalning av arvoden: Nyköpings kommun har Sörmlands sparbank som utbetalande bank för lön och arvoden. Löneenheten har inga bank/kontonummer i sina system, därför behöver du som politiker inte lämna in ditt bankkontonummer till Nyköpings kommun.

  Är du ny politiker behöver du först göra en kontoregistrering. Detta gör du via www.swedbank.se/kontoregister. OBS! Ange att det gäller ett lönekonto.
  Du kan även få hjälp att registrera ditt konto via bankkontoret på Sörmlands Sparbank som finns på Västra Storgatan 9 i Nyköping, telefon: 0771-350 350 

  Om du byter bank och/eller kontonummer ska du själv göra ändringen hos Sörmlands Sparbank eller hos din egen bank. Se kontaktuppgifter här ovanför.

Fotogragering

 • Information om fotografering (Gäller endast ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen):

  Bilder på ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen läggs ut på Nyköpings kommuns webbplats.

  Du som är vald till ledamot eller ersättare i Kommunfullmäktige och/eller Kommunstyrelsen kontaktar Kommunikationsavdelningen via infomaster@nykoping.se för att boka tid för fotografering (fotograferingen tar ca 10 minuter)

  Den rättsliga grunden för publiceringen är att uppgiften är av allmänt intresse.

Löpande - under ditt uppdrag som politiker

 • Kallelser: Läs kallelsen innan ditt sammanträde. Kallelserna till Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och nämnderna finns på www.nykoping.se/politik och demokrati en vecka innan mötet. Övriga kallelser skickas ut via e-post eller brev.

 • Diarieföring: En stor del av kommunens handlingar ska vara offentliga enligt offentlighetsprincipen och behöver därför diarieföras. Läs mer om kommunens diarium.

 • Får du muntliga synpunkter behöver du skriva ner dem och skicka in dem via kommunens synpunktshantering. Tar du emot skrivelser som rör kommunens verksamheter - lämna dem till registrator för bedömning och eventuell diarieföring.

 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Här hittar du viktig information för förtroendevalda

Arvode

Representanter från alla partier i KF är med i arvodeskommittén som arbetar fram förslag till arvoden - som sedan beslutas i KF - läs mer i arvodesreglementet.

Kommunalråd, partiernas gruppledare och de flesta nämndordföranden får heltidsarvode som politiker, se Fasta arvoden - Tabell


Övriga politiker kallas fritidspolitiker och de får:
 • I vissa fall utgår ett månatligt arvode för inläsning av material till politiska möten, då enligt tabell Fasta arvoden.

 • Arvode för deltagande i sammanträden, max 1000 kronor/dag.

 • Arvoden för förlorad arbetsinkomst och resersättning kan också betalas ut i vissa fall. Reseräkning för förtroendevalda i KF dukas på sammanträdet.

Hur du rapporterar in din begäran om arvode:

 • Närvaro vid deltagande i sammanträden: Vid de flesta sammanträden fylls en närvarolista (arvodesblankett) i under mötet. Närvaron vid möten ger grund till arvode. Läs mer i Arvodesreglementet ovan.

 • Förlorad arbetsinkomst: Fyll i blanketten för förlorad arbetsinkomst, som är en bekräftelse på att du varit med på mötet och inte jobbat under mötestiden. Om du missat att fylla i blanketten under mötet kan kan du hämta blanketten hos sekreterare på enheten för Politisk beredning och samordning. Lämna ifylld blankett till mötets sekreterare för attester.

 • Reseersättning: Fyll i kolumn för reseersättning i samma arvodesblankett som ovan.

 • Resor: För att boka resa i ditt uppdrag som politiker går du till kommunens intranät IN och bokar via formuläret som finns där. För resa som är förenad med förtroendeuppdraget utgår resekostnadsersättning och traktamente enligt kommunala reseavtalet med undantag av bilersättning som utgår enligt RSV´s anvisningar för skattefri ersättning. 

Pension

För frågor om pensionsvillkor i uppdraget vänder du dig till KPA: fortroendevalda@kpa.se. Det är också dit du vänder dig inför uttag av pension.

SKR - Pension och försäkringar för förtroendevalda

iPad

Som politiker i Nyköpings kommun får du låna en Ipad, beroende på vilket uppdrag du har. Du får låna din Ipad av Kommunledningskansliet. 

E-post för politiker

Du som politiker får en egen nykoping.se-epostadress (till exempel lars.larsson@nykoping.se) med anledning av att du har ett förtroendeuppdrag i Nyköpings kommun. 

Läs mer om e-post för politiker.

Komma in i Stadshuset

Stadshusets huvudentré är öppen klockan 8.00-17.00 varje vardag. Politiker som ska delta på sammanträde eller möte och som inte har passerkort till Stadshuset går in via huvudentrén, skriver in sig och får en besökslapp. Tillgång till Stadshusets kontors-/mötesutrymmen kan ske i nära anslutning till att det möte man ska delta vid startar.

Syftet med detta är att följa säkerhetsrutiner med anledning av skalskydd och att ha en brandlista i händelse av utrymning.

Utöver de tider som Stadshusets huvudentré är öppen kan du som politiker som har passerkort använda personalingången på Stadshusets baksida, Västra Kvarngatan 33. Det är viktigt att inte släppa in någon som är obehörig via personalingången.

Besökare till kvällsmöten ska tas emot av mötesansvarig vid personalingången och vid mötets slut ansvarar mötesansvarig för att samtliga personer på mötet lämnar huset.

Gruppledare i Bankhuset

Minoritetens gruppledare sitter i Bankhuset (V. Kvarngatan 40) nära Stadshuset. Du som sitter här får ett passerkort som ger tillträde till både Bankhuset och Stadshuset.

Sammanträden

Nämnder har sammanträde cirka 7-8 ggr/år

StyrdokumentHär hittar du viktiga styrdokument såsom delegationsordning, riktlinjer, reglementen mm

Att avsluta sitt uppdrag som politiker

Så här gör du om du vill avsäga dig ditt uppdrag som politiker, innan mandatperioden är slut. Gå in på länk nedan där du kommer till sida för att fylla i din avsägelse. 

Din avsägelse hanteras sedan på nästkommande sammanträde i Kommunfullmäktige.

Om du lämnar partiet du blivit invald för:

Om du som förtroendevald lämnar det partiet som du blivit invald för (eller byter till ett nytt parti) behöver du meddela detta till registrator.klk@nykoping.se. Kommunledningskansliet kommer då att informera dig om hanteringen utifrån hur dina politiska uppdrag inom Nyköpings kommun ser ut. Du ansvarar själv för kommunikation och hantering i ditt tidigare parti.

För politiska partier

Partiernas nominering till vakanta uppdrag

När en förtroendevald inkommer med sin avsägelse av uppdrag i nämnder och andra instanser utöver Kommunfullmäktige behöver partiet inkomma med nominering för att ersätta den avgående förtroendevalda.

För att nominera nya politiker till de uppdrag som har blivit vakanta, gå in på länk nedan. 

Nominera

Gruppledare: Tidigare har de utsetts av Kommunfullmäktige. Nu ska partiet istället skicka in protokollsutdrag där det framgår vem partiet utsett till gruppledare och från och med vilket datum till registrator.klk@nykoping.se

Partistöd

Rekvisition av partistöd 

Partier som är representerade i kommunfullmäktige får lokalt partistöd i Nyköpings kommun. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige. Partistödet får enbart ges till ett parti som är en juridisk person. För mer information se Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun 

Partistöd betalas ut årligen, i förskott under januari månad, efter beslut av kommunfullmäktige.

För att det ska vara möjligt att betala ut partistödet ska även varje parti årligen skicka in uppgifter med bank- eller plusgiro, bankkontor, organisationsnummer och verifikation på vem eller vilka som är föreningens firmatecknare till Nyköpings kommun.

Rekvisition av partistöd


Redovisning och granskning av partistöd

Ett parti som tar emot kommunalt partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål, det vill säga att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin genom lokalt partiarbete som riktar sig till partiets medlemmar.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, alltså den 31 juni.

Redovisning av partistöd

 

Kontakta Kommunledningskansliet

Maria Hamnevik
Systemansvarig politikerregistret
maria.hamnevik@nykoping.se

Centrala registraturen
registrator.klk@nykoping.se

Jennie Wester
Arvoden
Tfn 0155- 24 80 00
jennie.wester@nykoping.se

Lena Brolin
Huvudregistrator
Tfn 0155-24 81 40
lena.brolin@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny