Översvämningsskada

Här får du som fastighetsägare information om vad som gäller kring skadestånd och ersättningar vid en översvämning där Nyköpings kommun kan vara skadeståndsskyldig.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Nyköpings kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.

Dokumentation och besiktning

Fastighetsägaren bör omgående anmäla skadan till sitt försäkringsbolag som utreder och betalar ersättning enligt gällande försäkring. Dokumentation och besiktningar av omständigheter kring skadan är en viktig del för alla berörda och därför bör alla medverka till att göra dokumentationen så komplett som möjligt.

Skriftlig begäran för anspråk

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från Nyköpings kommun för inträffade skador, till exempel kostnad för självrisk, lämnas en skriftlig begäran om detta till kommunens säkerhetssamordnare. Anspråket bör lämpligen omfatta en beskrivning av händelseförloppet samt varför man anser att kommunen har ansvaret för inträffad skada. För varje inrapporterat anspråk gör kommunen eller kommunens försäkringsbolag en skadeutredning. Avsikten med denna är att ta reda på orsakerna till skadan och att klara ut om fastighetsägaren och Nyköpings kommun fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra skadan.

Vem gör vad?

Fastighetsägaren

 • Anmäler skadan till sitt försäkringsbolag.
 • Vidtar åtgärder för att minska direkta skador och följdskador.
 • Dokumenterar skadorna.
 • Gör en felanmälan till Nyköping Vatten 0155-24 88 00.
 • Lämnar eventuellt ersättningsanspråk skriftligen till kommunen via 
  blankett för skadeanmälan och ersättningsanspråk

Fastighetsägarens försäkringsbolag

 • Utreder och bedömer skadeomfattningen.
 • Betalar ersättning enligt gällande försäkring.

Kommunen

 • Vidtar akuta åtgärder för att minimera skadeomfattningen.
 • Bekräftar inkomna skadeståndskrav till berörda fastighetsägare.
 • Anmäler skadan (i förekommande fall) till sitt försäkringsbolag.
 • Besiktigar och dokumenterar skadan och övriga omständigheter.
 • Utreder (internt eller via sitt försäkringsbolag) eventuell skadeståndsskyldighet.
 • Betalar i förekommande fall, ersättning till den drabbade (kommunen eller dess försäkringsbolag).

Kontakta oss

Försäkringssamordnare

Ylva Bergström
0155-45 80 50
ylva.bergstrom@nykoping.se

Nyköping Vatten

0155-24 88 00

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny