Så fattar kommunen beslut

Här kan du läsa hur Nyköpings kommuns nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet kommer in

Ärendet kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteperson eller från en annan nämnd inom kommunen. Det kan till exempel vara en remiss från Trafikverket, en synpunkt eller ett politiskt förslag.

Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer och blir allmän handling. Diarienumret används för att hålla reda på de olika ärendena. Det underlättar sökning och gör att allmänheten kan se vilka ärenden som kommit in. Du hittar ärendena i kommunens diarium.

Beredning

Beredning betyder att ett underlag för beslut tas fram genom kartläggning eller undersökning. Underlaget tas fram av tjänstepersoner vid de verksamheter där kunskapen finns. De skriver sedan ett förslag till beslut och anmäler ärendet till nämndens kommande sammanträde.

Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ibland måste ett ärende beredas i många nämnder och kommunstyrelse för att till slut kunna avgöras i kommunfullmäktige. När ledamöterna yrkar bifall eller avslag i ärendet säger de att de antingen tycker att förslaget ska genomföras eller inte. När ärendet behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige kan det bli debatt om  förslaget och omröstning. Om kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget så får nämnden i uppdrag att genomföra det. Det nya uppdraget registreras som ett nytt ärende.

Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras. Protokollen anslås på kommunens officiella (digitala) anslagstavla. 

Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Öppna sidomeny