Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den lednings- och samordningsfunktion som kommunen ansvarar för enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala,  innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

Det är nämndens ordförande som gör bedömningen om nämnden behöver aktiveras vid kris.  

Kommunens styrande dokument hittar du på sidan för författningssamling

 

Kontakta oss

Ordförande
Urban Granström (S)

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny