Tilläggsbelopp

Fristående förskolor och skolor kan söka om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödinsatser. Kommunens förskolor och grundskolor söker på samma sätt om tilläggsresurs via kommunens intranät. 

Grundbelopp och tilläggsbelopp

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten, vilket kallas grundbelopp. Grundbeloppet ska täcka kostnader för till exempel undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokalkostnader.

I förskola och fritidshem ska grundbeloppet ersätta kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet samt pedagogiskt material och utrustning. Tilläggsbelopp ska utöver det lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 

Barn och elevers rätt till stöd

Barns och elevers rätt till stöd regleras i Skollagen. Barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling eller i sitt lärande har rätt till det stöd som deras speciella behov kräver.

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt de betygskriterier som finns i läroplanen.

Om det inte räcker ska skolan genomföra anpassningar så att elevens möjligheter att nå kriterierna ökar. Anpassningar är enklare stödinsatser till elever som läraren kan göra i klassrummet.

Bilden nedan visar fördelning, Röd färg visar det som ingåg i tilläggsbelopp och blått visar vad som ingår i grundbelopp

Åtgärdsprogram

Om svårigheter att nå betygskriterierna kvarstår trots anpassningar ska rektor se till att elevens behov av stöd skyndsamt utreds. Utifrån en sådan utredning fattar rektor beslut om ett eventuellt åtgärdsprogram ska tas fram.  

Åtgärdsprogram ska beskriva vilket särskilt stöd som ska genomföras. Det är viktigt att det särskilda stödet utvärderas regelbundet. Till exempel kan särskilt stöd vara regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, undervisning av en speciallärare under en längre tid, placering i en särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller enskild undervisning.

Extraordinära stödinsatser

Vid behov kan enskilda huvudmän ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser, det vill säga insatser utöver det särskilda stödet. Det handlar om omfattande åtgärder som väsentligt avviker från det förskolan eller skolan ska göra inom grundbeloppet.

Tilläggsbelopp beviljas till exempel för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Observera att assistenthjälp även kan ingå i särskilt stöd. 

För mer information om skillnad mellan särskilt stöd och extraordinärt stöd, läs mer på Skolverkets webbplats

Ansök

Ansökan via e-tjänst - för fristående grundskola och gymnasium

Ansök via e-tjänst - för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Grund- och gymnasieskolor söker senast 30 april, för att få besked innan höstterminens start.

Förskolor söker tilläggsbelopp respektive tilläggsresurs senast 31 oktober för att få besked innan januari.

Tilläggsbelopp beviljas läsårsvis för skola och kalenderårsvis för förskola, om inget annat meddelas. Kompletterande ansökningar, exempelvis för nya elever, kan lämnas löpande.  

Beslut lämnas via e-tjänsten. 

Kommunala förskolor och skolor ansöker via annan e-tjänst.

Anmäl byte av skola eller förskola

Anmäl via e-tjänst om elev byter förskola eller fritidshem.

Anmäl via e-tjänst om elev byter grundskola eller gymnasium

Fakturering

Efter beviljat tilläggsbelopp kan huvudmannen fakturera Nyköpings kommun det beviljade beloppet. 

Observera att tilläggsbelopp inte betalas ut retroaktivt utan det är det datum som ansökan kom in till kommunen som styr perioden som beviljas. 

Överklaga

Alla fristående verksamheter kan överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol enligt 28 kap. 5§ Skollagen (2010:800).

Vid eventuell överklagan skriver skolan en skrivelse, ställd till Förvaltningsrätten i Linköping. Skicka skrivelsen till Barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun alternativt använd e-tjänsten

Mer information

Läs mer om tilläggsbelopp på Skolverkets webbplats

Läs mer i riktlinjen för tilläggsbelopp och tilläggsresurs

Kontakta oss

Barn och ungdomsnämnden
regbun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter