Driva friskola

Här finns information till dig som driver fristående förskola, grundskola eller annan pedagogisk verksamhet som ligger i Nyköpings kommun.

Vi behöver få in er statistik för barn- och elevantal varje månad, eftersom det styr det bidrag ni får månadsvis från kommunen.

Att göra varje månad

  • Från och med 1 november 2019 gäller följande betalningsrutiner: Ni själva ombesörjer att fakturan ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e för ersättning 23:e samma månad. Vid användning av kommunens faktureringstjänst InExchange är det kostnadsfritt upp till 100 fakturor och ingen anslutningsavgift. Läs mer om nya betalningsrutiner här. 

Ert bidrag från kommunen

  1. Grundbelopp: fristående skolverksamhet får bidrag per barn eller elev. Bidraget är ett grundbelopp för undervisning, lokalkostnader och administration. Det beräknas utifrån den ersättning som den kommunala verksamheten får. Beloppet räknas fram inför varje kalenderår, och det skickas till er senast i december. Ersättning betalas ut varje månad per elev och barn. 
  2. Tilläggsbelopp: för elever med extraordinära stödbehov: ni får instruktioner gällande ansökan och kan ansöka om tilläggsbelopp.  Det kan gälla tekniska hjälpmedel, behov av assistent eller anpassning av lokaler. 

Principerna för ersättning till alla skolor finns i vår riktlinje för resursfördelning.

Årligt informations- och dialogmöte

Varje vår bjuder vi in förskolechefer och rektorer till ett informations- och dialogmöte. Ni får inbjudan via e-post. Vi diskuterar aktuella frågor med er och informerar också om kommande års grundbelopp.

Skolplikten – gör en skolpliktsanmälan vid hög frånvaro

Du ansvarar för att eleverna i din verksamhet får den utbildning de har rätt till. Om en elev har mer än 20 procents betydande frånvaro över en längre tid behöver ni göra en skolpliktsanmälan och skicka in till Barn- och ungdomsnämnden. Det gäller för elever som har Nyköping som sin hemkommun.

Fler blanketter som behöver fyllas i vid skolpliktsanmälan

Elevens beskrivning av frånvaron
Vårdnadshavares beskrivning av frånvaron
Rektors summering av vidtagna åtgärder

Tillsyn

Enligt skollagen har vi som kommun ansvar för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

När det gäller grundskolor och fritidshem knutna till en grundskola är det Skolinspektionen som gör tillsyn.

Syftet är att granska om verksamheten uppfyller lagkraven.

I vårt ansvar ingår att vi fattar beslut om åtgärder för att rätta till eventuella brister som upptäcks i tillsynen. Vi ska också ge råd och vägledning i de fall det behövs.

Regelbunden tillsyn

Det är tjänsteperson på Barn- och ungdomsnämnden som gör tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Tillsynen görs vart tredje år.

Så här går det till

  1. Ni blir kontaktade av tjänsteperson på Barn- och ungdomsnämnden.
  2. Tillsynen inleds med att information hämtas in. Ni får ett antal frågor att svara på och vi ber er också att skicka in dokument som exempelvis plan för klagomålshantering och rutiner kring barn i behov av särskilt stöd. Vi skickar ut en enkät till föräldrar till barn i er verksamhet och en enkät till er personal. Efter att frågor, enkäter och dokument är besvarade besöker tjänstepersonen verksamheten.
  3. Tjänstepersonen besöker er för att titta på er verksamhet. Förskolechef och en representant för ägaren av verksamheten (huvudmannen) intervjuas.
  4. Ni får sedan tjänstepersonens utlåtande skriftligt och har möjlighet att kommentera det. Utlåtandet kan vara: Avstående från ingripande (allt fungerar bra), Anmärkning (mindre brist), Föreläggande (allvarlig brist) eller Återkallelse (krav att verksamheten stängs, sker bara om förelägganden inte följts).

Riktad tillsyn

Vi gör en så kallad riktad tillsyn om vi fått information om att det finns brister i verksamheten. Vi kontaktar er eller besöker er verksamhet. Besöket kan vara oanmält.

Synpunkter, klagomål och anmälan om brister

Föräldrar som har synpunkter eller klagomål på er verksamhet ska i första hand beskriva dem för personal och förskolechef eller rektor. Varje verksamhet är skyldig att ha ett system för klagomålshantering.

Om det gäller barn på en fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet är kommunen tillsynsmyndighet. Anmälan om brister görs via e-post eller telefon direkt till nämndansvarig tjänsteman för Barn- och ungdomsnämnden.

Om vi får in en anmälan som rör er verksamhet så kontaktar vi er. Gäller anmälan kränkande behandling, en legitimerad förskollärare eller lärare ska den göras direkt till Skolinspektionen.

Gäller det elever i fristående grundskola är Skolinspektionen tillsynsmyndighet. Anmälan görs direkt till Skolinspektionen.

Kontakta oss

Sakkunnig tjänsteperson

Barn- och ungdomsnämnden
Inga-Lill Björklund
ingalill.bjorklund@nykoping.se

Handläggare
Sara Eriksson
sara.eriksson.3@nykoping.se

Om statistiken för barn eller elevantal

 

Statistik förskola och fritidshem:
Maja Samuelsson 
registrator, Division utbildning
0155-24 80 80
maja.samuelsson@nykoping.se

Statistik grundskola:
Annika Hellström 
handläggare, Division utbildning
0155-45 76 67
annika.hellstrom@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter