Avgifter och taxa för livsmedelsverksamhet

När du startar en livsmedelsverksamhet betalar du en registreringsavgift och sedan en kontrollavgift efter varje utförd kontroll.

Registreringsavgift

För registrering av ny livsmedelsverksamhet tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift på 1410 kronor.

Du får en faktura för registreringsavgiften efter att verksamheten har registrerats.

Kontrollavgift

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift efter genomförd livsmedelskontroll.

Hur stor avgift du ska betala beror på hur lång tid kontrollen tar. Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt En så kallad riskklassning avgör frekvensen för hur ofta vi ska genomföra en livsmedelskontroll.

Efterhandsdebitering av kontrollavgift 

Företagen betalar endast för livsmedelskontrollens nedlagda tid. För vissa kommer det innebära en lägre avgift och för andra en högre avgift. Syftet med ändringen är att göra kontrollerna mer rättvisa där företagen betalar för den kontroll som faktiskt utförs. En faktura skickas efter varje utförd kontroll.

Avgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroller ingår inte i kontrollavgiften. Du betalar timavgift för den tid vi lägger ner i ärendet. Timavgiften är 1 410 kronor per timme. 

En uppföljande kontroll gör vi när:

  • en verksamhet har avvikelser vid en kontroll som behöver följas upp 
  • uppföljning av föreläggande och förbud
  • vi följer upp ett klagomål i en livsmedelsverksamhet som visat sig stämma
  • vi följer upp misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner där vi bedömer att livsmedelsföretagaren har orsakat det

Avgift dricksvatten

Avgiften för dricksvatten är samma som livsmedelsverksamhet, 1410 kronor för både registreringsavgift samt timtaxan för kontrollavgift. Om du startar en livsmedelsverksamhet, till exempel ett kafé och har egen brunn som behöver registreras, måste du göra två registreringar. Det kostar då totalt 2820 kronor för båda registreringarna. Dricksvattenverksamheters kontrolltid beräknas också via Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och kontrolltiden framgår i ert riskklassningsbeslut.

Sanktionsavgift

Om en förtagare startar en livsmedelsverksamhet eller byter organisationsnummer utan att ha anmält den till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden måste vi fatta beslut om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften är olika beroende på vilken överträdelse. Har du startat utan att anmäla dig så är sanktionsavgiften 1 % av årsomsättningen tidigare år, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om du har bytt organisationsnummer är sanktionsavgiften 0,5 % av årsomsättningen tidigare år, dock lägst 2 500 kr och högst 40 000 kr. För stat, kommun eller landsting är sanktionsbeloppet en fast avgift på 40 000 kr. 

Taxabestämmelser 

Avgifterna regleras i kommunens taxa för livsmedelskontroll.

Kontakta oss

Livsmedelsenheten

E-post: livsmedel@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter