Driva livsmedelsverksamhet

Du som har en livsmedelsverksamhet är ansvarig för att maten är säker för konsumenterna och att den är märkt på rätt sätt. Med bra rutiner och en fungerande egenkontroll i ditt företag är det lätt att uppnå kravet om säker mat. 

Säker hantering av mat

Redlighet betyder att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som driver verksamhet innebär det att presentation och märkning av livsmedel ska följa lagar och att informationen till kunderna ska vara rätt. Kunden får inte bli vilseledd. Här kan du läsa mer om redlighet. 

Med livsmedelssäkerhet menas att livsmedel ska tillagas, hanteras och förvaras på ett säkert sätt, så att dina gäster inte blir sjuka av den maten du serverar.

Du måste ha tydliga rutiner för att säkerställa att livsmedlet inte blir skadligt att äta. Till exempel hur lokalen städas eller att temperaturerna på livsmedel är korrekt.

Kontroll av verksamhet

Livsmedelsenheten i Nyköpings kommun gör kontroller av din verksamhet med jämna intervall. Oftast förvarnar vi inte innan vi kommer, eftersom vi vill ser hur din livsmedelsverksamhet bedrivs en vanlig dag.

Hur ofta och hur många timmar kontrollen tar beror på vilken typ av verksamhet du driver och vilka risker som finns i din verksamhet. 

Ditt beslut om riskklassning och avgift avgör din kontrolltid. 

Vad kontrollerar livsmedelsinspektören?

När vi besöker en verksamhet är kontrollen riskbaserad. Det betyder att vi lägger fokus där det bedöms vara de största riskerna.

Eftersom det kan finnas olika risker hos olika verksamheter kontrollerar vi inte samma saker även om verksamheterna är snarlika.

Livsmedelsenheten arbetar ibland med olika projekt och fokuserar då på de delarna vid kontroll av verksamheter i Nyköping.

Vid en kontroll kontrollerar vi att ni uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Ibland noteras avvikelser, alltså brister, då ni inte uppfyller lagstiftningen krav. 

Hur följs avvikelser upp?

Efter en livsmedelskontroll får ni en kontrollrapport, där ni kan se vilka avvikelser vi har hittat. Du har möjlighet att yttra dig på kontrollrapporten. Datum för sista dag att yttra sig framgår i kontrollrapporten och är normalt två veckor. Ert yttrande kan påverka vår vidare hantering av ärendet. Om ni i ert yttrande beskriver att ni har åtgärdat avvikelserna gör vi en uppföljande kontroll.

Får vi inget yttrande eller att avvikelserna inte bedöms vara helt åtgärdade kommer vi att fatta beslut om åtgärder. I beslutet framgår det hur lång tid ni har på er att utföra åtgärden. Ni kan överklaga beslutet.

Den uppföljande kontrollen är inte inräknad i verksamhetens ordinarie kontrolltid och kommer då att kosta extra. Läs mer om avgifter och riskklassning här. 

Samarbete

Du som livsmedelsföretagare behöver samarbeta med oss. Som kontrollmyndighet har Livsmedelsenheten rätt att bli insläppta till din livsmedelslokal.

Vi ska få möjlighet att kunna kontrollera alla de utrymmen som vi anser vara nödvändiga för kontrollen. Även om du som verksamhetsutövare inte är på plats har vi rätt att kontrollera din verksamhet. 

Ibland vill vi ta del av dokument. Dokumenten kan exempelvis vara kassautdrag för att kontrollera ert organisationsnummer eller följesedlar, för att kontrollera redlighet och spårbarhet.

Det är bra att spara alla följesedlar och ha dem tillgängliga två månader bakåt i tiden, för att säkerställa att ni kan spåra tillbaka alla era livsmedel.

Dukat bord - samlad hjälp

Dukat bord är möten som Nyköpings kommun anordnar för verksamheter i Nyköping. Det är till för dig som behöver ha kontakt med olika delar av kommunens organisation. Dukat bord ska förenkla kontakten med kommunen och hjälpa dig vidare på ett mer effektivt sätt. 

Det är perfekt för dig som exempelvis vill starta en restaurang och behöver söka bygglov. Även om du redan driver en livsmedelsverksamhet är du välkommen att ställa frågor till kommunens tjänstepersoner. 

Här kan du läsa mer om Dukat bord och hur du bokar en tid.

Politiskt uppdrag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköping består av valda politiker. De har gett Livsmedelsenheten i uppdrag att utföra tillsyn och kontroller på livsmedelsverksamheter i Nyköping, för att säkerställa att lagar och regler följs. 

Mer information

Vill du veta mer om vilka regler och lagar som gäller för olika typer av hantering av mat så kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Du hittar även mer rådgivning och information i menyraden.

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 

 

Postadress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter