Djurhållning och lantbruk

Lantbruk klassas som miljöfarlig verksamhet, enligt miljöbalken, för att verksamheten kan innebära påverkan på människor och natur runt omkring oss. Beroende på storlek på lantbruk kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen eller från kommunen. 

Miljöenheten handlägger frågor som rör miljöskydd och hälsoskydd. Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddsfrågor. 

Har du frågor som rör djurskydd, om stallbyggnader eller om du känner till djur som far illa, kontakta Länsstyrelsen i Sörmland på telefon 010-223 40 00 (växel).

Anmälan och tillstånd

Djurhållande gårdar

Djurhållande gårdar med mer än 40 000 platser för fjäderfän eller 2000 platser för växande grisar eller 750 platser för suggor eller 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar, klassas som en tillståndspliktig verksamhet, en så kallad B-verksamhet.

Animalieproduktion - fler än 100 djurenheter

Animalieproduktion med 100 till 400 djurenheter klassas som en anmälningspliktig verksamhet, en så kallad C-verksamhet.

För att driva eller ändra en sådan verksamhet, ska du anmäla verksamheten innan start, till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun.

Anmäl om lantbruk med över 100 djurenheter

Med en djurenhet menas till exempel:

  • 1 mjölkko
  • 6 kalvar upp till 6 månader
  • 3 övrig nöt
  • 3 suggor
  • 10 slaktsvin eller avelsgaltar
  • 100 värphöns
  • 200 unghöns eller slaktkycklingar
  • 10 får eller getter
  • 1 häst

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Mindre verksamheter och växtodling

Mindre djurhållande verksamheter eller växtodlingsgårdar utan djur behöver ingen prövning innan verksamheten startar. Vill du hålla vissa djur inom detaljplanelagt område behöver du dock ha tillstånd.

Du kan även behöva ha tillstånd eller förprövning av djurstallar enligt djurskyddslagen, kontakta Länsstyrelsen.

Gödsel

Läs mer om hantering och tillstånd för gödsel

Bekämpningsmedel och andra kemikalier

Tillsyn

Miljöenheten arbetar för att begränsa utsläpp i form av näringsämnen och kemikalier till vatten, luft och mark. Vi gör därför tillsyn av lantbruk, såväl med som utan djur, främst genom förbokade besök. Oanmälda inspektioner kan dock förekomma.

Vid tillsynen diskuterar vi bland annat gödsellagring, gödselspridning, bekämpningsmedel, hantering av kemiska produkter och avfall samt verksamhetens egenkontroll.

Egenkontroll

Det är viktigt att du själv har dokumenterade rutiner för att kontrollera din verksamhet och minimera risker. Läs mer om egenkontroller.

Överklaga

Du kan överklaga beslut

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter