Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan

Om du vill anmäla drift av lantbruk med över 100 djurenheter kan du kontakta kundservice via e-post kundservice@nykoping.se  eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.

 

När krävs anmälan?

Om du planerar att starta eller utöka din lantbruksverksamhet och antalet djurenheter kommer att bli över 100 behöver du anmäla detta till Miljöenheten. I Miljöprövningsförordningen kan du se hur många djurenheter dina djur motsvarar.

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Fastighetsbeteckning
 • Djurhållning och gödselslag
 • Avloppshantering från mjölkrum
 • Lagring av gödsel och eventuell mottagande av stallgödsel, slam m.m.
 • Spridningsareal
 • Lagringskapacitet för gödsel
 • Gödselspridning och nedbrukning
 • Skyddsåtgärder längst vatttendrag
 • Kemikaliehantering
 • Avfallshantering
 • Cisterner
 • Kemisk bekämpning

Avgifter

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Läs mer om djur och lantbruk här.