Oljeavskiljare

Du ska ha en oljeavskiljare om din verksamhet riskerar att släppa ut olja eller oljehaltigt vatten till naturmiljön, spillvattennätet (avloppsnätet) och dagvattennätet (vatten som går till diken, åar, sjöar och hav). Du ska också anmäla om att du har en oljeavskiljare. 

Olja är skadligt för våra sjöar, vattendrag samt växt- och djurlivet. Om oljan når reningsverken kan den störa reningsprocessen.

Exempel på verksamheter och anmälan

Olja och slam från olika verksamheter innehåller ofta även andra föroreningar som tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen.

Verksamheter som kan behöva oljeavskiljare är till exempel:

  • Bensinstationer
  • Verkstäder
  • Fordonstvättar
  • Gör-det-själv hallar
  • Vissa industrier
  • Garage och parkeringsytor
  • Servicehallar
  • Kompressorrum med golvavlopp

Anmäl om slam- och oljeavskiljare

Skicka din anmälan till Miljöenheten tillsammans med ett produktblad för den planerade eller befintliga oljeavskiljaren.

När Miljöenheten gör tillsyn ska det finnas dokumentation tillgänglig från till exempel: kontroller, filterbyten, tömning, 5-årsbesiktning och eventuell provtagning.

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Avgifter

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Spillvatten ska klara gränsvärden

Allt spillvatten som kommer från verksamheten ska klara de gränsvärden som finns i kommunens allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA).

Kommunen är inte skyldig att ta emot annat än hushållsspillvatten.

I Nyköpings kommun arbetar vi för att ha ett hållbart kretslopp genom att återföra näringsämnen i slam till mark för till exempel energiskog. För att det ska vara möjligt är det viktigt att bland annat minska utsläppen av tungmetaller och oljor i avloppsvattnet.

Överklaga

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter