Farligt avfall - regler för företag och verksamheter

Att yrkesmässigt samla in och hantera avfall och farligt avfall är anmälnings- eller tillståndspliktigt, enligt miljöprövningsförordningen. Det innebär att du måste ha tillstånd för att bedriva verksamheten eller att du måste ha anmält innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

Med hantera avfall menas att samla in, transportera, återvinna, föra bort eller ta annan fysisk befattning med avfall eller farligt avfall.

Anmäla om lagring av farligt avfall

Ska en verksamhet lagra farligt avfall tillsvidare eller tillfälligt, ska verksamhetsutövaren anmäla det till miljöenheten, mejla till miljo@nykoping.se

Anmälan är enligt kapitel 9, paragraf 6 i miljöbalken och samt kapitel 1, paragraf 10 och kapitel 29, kapitel 51 i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Rapportera vid hantering av farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller farligt för människor och miljö.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla hösten 2020, vilket berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och mäklar eller handlar med farligt avfall.

Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket

Dokumentera avfallshanteringen

Du som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen, ska för varje slags avfall som verksamheten hanterar föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • metoderna för återvinning eller bortskaffande som företaget och verksamheten använder
 • den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen
 • var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.

Anteckningarna ska företaget föra i kronologisk ordning och bevara i minst tre år.

Köpa, sälja och förmedla avfall - avfallshandlare och avfallsmäklare

Du som yrkesmässigt hanterar eller mäklar med avfall behöver anmäla det till länsstyrelsen i enlighet med avfallsförordningen.

Med handlare menas den som yrkesmässigt köper och säljer avfall och med mäklare menas den som yrkesmässigt förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande.

Du ska anmäla till länsstyrelsen i det län där verksamhet har sitt säte, eller där du bedriver den huvudsakliga delen av din verksamhet.

Om din verksamhet har sitt säte och bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska du anmälan till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

Den som är handlare eller mäklare ska för varje slag av farligt avfall som säljs eller förmedlas i verksamheten föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • den mängd som säljs eller förmedlas årligen
 • till vem avfallet säljs eller förmedlas.

Skriv anteckningarna i kronologisk ordning och bevara dem i minst tre år.

Det finns ingen undre gräns för anmälningsplikten. Om du hanterar större mängder avfall kan du vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Vilka mängder som är anmälningspliktiga hittar du i miljöprövningsförordningen.

Avfall och farligt avfall i egen verksamhet

Om du enbart hanterar avfall eller farligt avfall som uppkommit i din egen verksamhet finns ingen anmälningsplikt. Det innebär att du kan hantera avfallet utan att behöva anmäla det.

Du har dock en skyldighet att se till att avfall och farligt avfall hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Blanda inte farligt avfall med annat avfall. Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till mark, dag- eller spillvattenbrunnar.

Om det i din yrkesmässiga verksamhet uppkommer farligt avfall ska du för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen
 • till vem som avfallet lämnas för vidare hantering

Skriv anteckningarna i kronologisk ordning och bevara dem i minst tre år.

Transportera avfall

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till länsstyrelsen.

Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Register över avfallstransportörer.

Dokumentation

Du är skyldig att kontrollera att den som tar emot det farliga avfallet för transport eller annan hantering har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. Spara därför de kvitton du får i samband med att du lämnar ditt avfall till någon annan eller se till att det finns annan dokumentation.

Dokumentationen ska styrka till vem du lämnar ditt avfall samt att denne har gjort anmälan eller har det tillstånd som krävs.

Om du transporterar farligt avfall själv ska du för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • den mängd som transporteras årligen
 • på vilket sätt avfallet transporteras, och
 • vart avfallet transporteras.

Skriv anteckningarna i kronologisk ordning och bevara dem i minst ett år.

Transportdokument

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om:

 • avfallsslag och avfallsmängd
 • vem som är lämnare
 • vem som är mottagare.
 • Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.
 • Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

Klassning av avfall

Det är viktigt att avgöra om det avfall företaget eller verksamheten hanterar är farligt eller inte. I riksdagens avfallsförordning kan du se klassning av avfall med hjälp av bilaga 4 i avfallsförordningen.

För varje avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall. Det är den koden du ska använda i transportdokumenten.

Hushållsavfall i egen verksamhet

Om det blir hushållsavfall i ditt företag och i verksamheten, oberoende av mängd, måste du ha avtal med Nyköpings kommun för hämtning av avfall.

För övrigt avfall – även det farliga avfallet– ansvarar du själv som företagare eller fastighetsägare.

Med hushållsavfall menas sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor finns inom en lokal eller i en anläggning. Exempel är avfall från personalmatsalar, fikarum, toaletter och kontor. Blanda inte hushållsavfall med annat avfall från din verksamhet.

Alla verksamhetsutövare ska ha ett kärl för hushållsavfall (grönt) och ett för matavfall (brunt).

Sortera och återvinna

Som verksamhetsutövare är du skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att du så långt det är möjligt ska sortera ut avfall som går att återanvända eller materialåtervinna, till exempel metaller.

De olika sätten på vilket avfallet ska hanteras prioriteras enligt följande:

 1. återanvändning
 2. materialåtervinning
 3. energiåtervinning (förbränning)

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter