Hantering av kemikalier

De flesta företag och organisationer hanterar kemikalier i olika utsträckning. Det är viktigt att ha kunskap om de kemikalier som finns i verksamheten för att till exempel kunna informera om eventuella risker vid användning eller kunna vidta rätt åtgärd vid händelse av olycka.

Tack vare märkningen med faropiktogram och farosymboler får du en översiktlig vägledning om vilka risker kemikalierna har.

Säkerhetsdatablad 

För de kemikalier som har faropiktogram eller farosymboler ska det finnas säkerhetsdatablad med information om risker, skyddsåtgärder med mera.

Ha alltid uppdaterade säkerhetsdatablad i nära anslutning till där kemikalierna hanteras. Läs mer om vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla. 

Risker och ansvar

Som verksamhetsutövare måste du känna till vilka risker som finns med de kemikalier du använder i din verksamhet och du ska byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga där det är möjligt.

Det är även viktigt att det är tydligt vem som har ansvar för vad inom företaget. Alla som hanterar kemikalier måste ha tillräcklig kunskap och ha tillgång till tydliga instruktioner.

Hur ska kemikalier förvaras?

Du ska alltid förvara kemikalier på sådant sätt att risken för läckage till omgivningen minimeras.

  • Det kan innebära att du måste vidta olika försiktighetsåtgärder som till exempel att valla in kemikalier, använda spilltråg eller sätta tätning på golvavlopp.
  • För lagring av flytande kemikalier i stora mängder, som olja och bensin används ofta cisterner
  • För kemikalielagring inom vattenskyddsområdet gäller särskilda bestämmelser enligt områdets skyddsföreskrifter.
  • Vid förvaring av mer än 10 liter vätska med faropiktogram bör det finnas invallning om det finns risk att det kan hamna i avloppet.

Hur ska kemikalier hanteras?

Du som hanterar kemikalier måste hålla dig uppdaterad om nya rön om kemikaliernas egenskaper och se till att kemikalierna hanteras på ett så säkert sätt som möjligt. I produkregistret finns uppdaterad information om olika kemikalier. 

Du som verksamhetsutövare är skyldig att byta ut farligare kemikalier mot mindre skadliga om det kan ske med avsett mål för kemikalieanvändningen.

Stöd för att hitta och byta ut kemikalier

Företag och andra aktörer kan få hjälp med att hitta och byta ut farliga ämnen och produkter genom PRIO. Det är ett verktyg som är framtaget av Kemikalieinspektionen, som stöd. 

Kriterierna för PRIO-ämnena är baserade på Sveriges miljö­kvalitets­mål Giftfri miljö och EU:s kemikalie­lagstiftning Reach.

För mycket farliga kemikalier finns det nationella program och avvecklingsplaner. Det gäller till exempel för vissa köldmediekemikalier så kallade freoner som bryter ner ozonskiktet. Länk...

Läs mer om produktregister.....? 

Gör utbyte i flera steg

  • Rensa i kemikalieförrådet – släng det som inte används. Tänk på att de flesta kemikalier ska hanteras som farligt avfall.
  • Håll en uppdaterad kemikalieförteckning.
  • Bedöm riskerna med varje kemikalie.
  • Gör en plan för utbyte av farliga kemikalier.
  • Byt ut det som går att byta ut.

Kemikalieförteckning

Du ska redovisa alla kemikalier som används i verksamheten i en kemikalieförteckning. Det vill säga ett informationsblad med en sammanställning över vilka kemikaler verksamheten har och använder. Den är ett viktigt verktyg för att ha kontroll på vilka kemikalier som finns på företaget och vilka av dessa som är mest farliga och ska prioriteras i arbetet med utbyte.

För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter är kemikalieförteckningen ett lagkrav enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Sprider du biocider?

Om du yrkesmässigt sprider vissa biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du informera Nyköpings kommun. Det gäller både inomhus och utomhus.

Exempel på biocider som kräver att du underrättar oss är råttgift och insektsmedel. 

Mer om hantering av kemikalier

Läs mer om vad som gäller för dig som hanterar kemiska produkter på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter