Synpunkter eller klagomål på skol- och förskoleverksamhet

Har du synpunkter på kommunens förskole-, fritidshems- eller skolverksamhet? Då vill vi gärna vet det, så att vi får möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Så här gör du om du vill lämna in klagomål eller synpunkter:

1. Kontakta personalen

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet eller skolan kan du i första hand vända dig direkt till personalen. Kontakta till exempel förskollärare, ansvarig klasslärare/mentor eller ansvarig pedagog på fritids.

Personalen som arbetar närmast barnen/eleverna i verksamheten har ofta möjlighet att snabbt se över dina synpunkter och åtgärda eventuella brister.

Om ditt klagomål gäller en mer övergripande fråga som personalen inte kan hjälpa dig med ska de överlämna frågan till sin närmaste chef och meddela dig om det.

2. Kontakta skolledningen

Om du har tagit upp din synpunkt eller ditt klagomål med verksamhetens personal och inte tycker att du får gehör, eller att brister kvarstår trots personalens försök att åtgärda dem, kan du gå vidare till rektor eller biträdande rektor.

Det är rektor som är ansvarig för hur verksamheten organiseras inom varje enhet. Det ansvaret innefattar till exempel hur resurser fördelas inom verksamheten, att barn och elever får det stöd de behöver och att personalen arbetar förebyggande mot mobbning och trakasserier.

Kontaktuppgifter hittar du på varje förskolas eller varje skolas webbsida  längst ner på sidan under rubriken "Kontakta oss".

3. Kontakta huvudmannen

Om du har haft kontakt med rektor om ett klagomål och ändå upplever att brister kvarstår har du möjlighet att vända dig till huvudmannen. Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för utbildningsverksamheten och ska se till att alla skolor, förskolor och fritidshem följer de lagar och regler som gäller för utbildningsverksamheten i Sverige.

För den kommunala utbildningsverksamheten i Nyköping är det Barn- och ungdomsnämnden som är huvudman och uppdraget utförs i samverkan med kommunens utbildningsförvaltning Division Utbildning.

Nyköpings kommun har en e-tjänst där du kan lämna ditt klagomål eller din synpunkt. Du kan vara anonym, men för att få ett personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.

Du kan också kontakta division Utbildning via e-post; regbu@nykoping.se. Du kan även skicka brev till: Division Utbildning, 611 83 Nyköping.

Du är välkommen att ringa vår Kundservice på telefonummer 0155-24 80 80 om du har frågor om hur du lämnar en synpunkt/klagomål. 

Det händer med ditt klagomål

Om du använder kommunens e-tjänst skickas ditt klagomål till kommunens utbildningsförvaltning. Där registreras klagomålet och registrator avgör vem som bäst kan se över och ge dig ett svar på det din anmälan gäller.

Inom 14 dagar efter att ditt ärende har tagits emot ska du ha fått ett svar från den som utreder ärendet. Ibland kan ett ärende ta längre tid att utreda och då ska du få besked om när du kan förväntas få återkoppling.

Informationen i ditt ärende kan komma att användas som en del av vårt förbättringsarbete inom ramen för Division Utbildnings systematiska kvalitetsarbete.

Tillsyn för utbildningsverksamheten

Skolinspektionen har tillsyn över utbildningsverksamheten i Sverige.

Du kan göra en anmälan till Skolinspektionen om du har haft kontakt med huvudmannen och är missnöjd med hur ditt klagomål har hanterats. Skolinspektionen prövar både enskilda ärenden och ärenden som gäller en mer allmän situation inom en viss verksamhet.

Det är viktigt att du har kontakt med huvudmannen och ger kommunen en möjlighet att lösa de upplevda problemen innan du gör en anmälan till Skolinspektionen.

Fristående verksamheter

Fristående förskolor och skolor har egna rutiner. Har du en synpunkt eller ett klagomål gällande fristående verksamhet ska du kontakta den skola, förskola eller det fritidshem det gäller för besked om hur du ska gå vidare.

 

Öppna sidomeny