Frågor och svar om eldningsförbud

Här får du svar på de vanligaste frågorna gällande eldningsförbud.

Håll koll på brandrisken

Med appen Brandrisk Ute (producerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har du alltid aktuell information om vad som gäller där just du befinner dig. Appen riktar sig till privatpersoner. Läs mer om appen och hur du laddar ner den. 

Du kan också se på respektive kommuns webbplatser (startsidorna) om det råder eldningsförbud.

Vem är ansvarig om det börjar brinna?

Du som använder en öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser. Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet, oavsett om det råder eldningsförbud eller inte.

 

 

Varför införs eldningsförbud?

Vid extrem brandrisk kan flera aktiviteter som riskerar att sätta skogen i brand förbjudas. 

Hur länge gäller eldningsförbud?

Eldningsförbud gäller tills vidare och det är räddningstjänsten eller länsstyrelsen som tar beslut om att införa och häva förbudet.

Kan jag få dispens för att elda under eldningsförbud?

Nej, inga dispenser ges även om du är förberedd med släckutrustning.

Vad gäller under eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i skog och mark (fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera.) Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta, iordningsställda, grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. 

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar. Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Vad är skillnaden mellan eldningsförbud och skärpt eldningsförbud?

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det även är förbjudet att grilla i fasta grillplatser i skog och mark, på campingar eller badplatser. Man får inte använda pyroteknik eller förbränna vätske- och gasformiga bränslen (tex gasoldriven ogräsbrännare).

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark. Det är även tillåtet att grilla på egen tomt och på bostadsföreningens gård, om föreningen tillåter det och under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning.

 

Får jag grilla hemma i min trädgård under eldningsförbud?

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark, så kallad sammanhållen bebyggelse.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Grilla i en iordningsställd grillplats eller en trädgårdsgrill som står på ben, som gör att grillen inte är i kontakt eller nära marken. 

Får jag grilla på grillplatser i skogen under eldningsförbud?

Ja, vid eldningsförbud får man grilla vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg även om det råder eldningsförbud. 

Platsen ska vara byggd för grillning och vara avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Tänk på att du inte får lämna kvar kol eller briketter i naturen även om du släckt elden.

Vid skärpt eldningsförbud får du endast använda olika typer av friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Får jag använda engångsgrill under eldningsförbud?

Engångsgrillar är aldrig lämpliga att använda, oavsett om det råder eldningsförbud eller inte. De genererar mycket värme som snabbt kan leta sig ner i marken. De kastas också ofta i soptunnor efter användning och kan där orsaka bränder.

Får jag elda med sten eller en berghäll som underlag?

Nej, du får aldrig elda på sten eller berghäll för att berget kan riskera att spricka. Även om du har ett obrännbart underlag kan gnistor sprida sig och antända till exempel buskar och träd.

Får jag använda min gasolgrill under eldningsförbud?

Ja, eftersom gasol inte är ett gnistbildande bränsle.

Får jag använda triangiakök/stormkök?

Ja, det får du. Tänk på att alltid vara försiktig så att du inte orsakar brand. 

Kom ihåg att du som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Får jag elda i min vedeldade badtunna eller bastu?

Ja om eldstaden är innesluten men var försiktig och håll uppsikt över elden. Var också beredd med vatten att släcka med. Kom ihåg att du som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Vad är skillnaden mellan avrådan från att elda och eldningsförbud?

Ett eldningsförbud gäller då det är mycket torrt i skog och mark och risken för bränder är stor. Om det är torrt under kortare perioder kan räddningstjänsten avråda från eldning. Skillnaden är att om du bryter mot ett eldningsförbud kan det få straffrättsliga konsekvenser. 

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller Länsstyrelsen Södermanland som bestämmer om det ska råda eldningsförbud eller inte. Räddningstjänsten kan också avråda från eldning.

Får jag avfyra fyrverkerier när det är eldningsförbud?

Ja, det får du om det råder eldningsförbud. Håll uppsikt på nedslagsplats för säkerhets skull och ha med en brandsläckare med pulver. Du är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser om en brand inträffar. 

Vid skärpt eldningsförbud är det inte tillåtet att använda pyroteknik.

Får jag avfyra fyrverkerier när det är ”skärpt eldningsförbud”?

Nej, det får du inte. Kontrollera informationen på kommunens eller räddningstjänstens hemsida där du befinner dig om vilken typ av eldningsförbud som råder.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

Anmälan om eldning
08-721 22 00

Övriga ärenden
0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny