Ansökan om tillstånd och avgifter

I kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst som hanterar din ansökan och utfärdar tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Just nu kan det vara längre handläggningstider än normalt, ansök i god tid.

Behöver jag tillstånd för hanteringen?

Vilka tillståndsgränser som gäller finns i Handbok Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Se  även lagkravet om tillstånd i 16 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Cistern som är över 1 m³ eller över 150 liter och inom vattenskyddsområde är även informationspliktig enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10). Kommunens miljöenhet kommer att informeras om cisternen då ansökan om tillstånd för hanteringen sker. Läs mer på Naturvårdsverket

Ansökningsprocessen

 1. Fyll i ansökan i kommunens e-tjänst

  Ansökan Brandfarlig vara 

  I vägledningsdokumentet kan du få stöd i vilka uppgifter som räddningstjänsten behöver för att behandla din ansökan.

  I ansökan behöver du även anmäla en föreståndare. Läs mer om föreståndare.

 2. Räddningstjänsten granskar ansökan. Behövs fler uppgifter för att kunna utfärda tillståndet kan du behöva komplettera din ansökan. Räddningstjänsten kontaktar dig då och meddelar vad som saknas. Handläggningstiden är upp till tre månader efter att en komplett ansökan har kommit in, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan hanteringen startar.
 3. Ett tillstånd utfärdas eller så ges ett avslag på ansökan.
 4. Räddningstjänsten genomför ett avsynings-/kontrollbesök på platsen där verksamheten ska bedrivas. Du får inte påbörja hanteringen av brandfarliga varor innan kontrollen är genomförd.
 5. En faktura skickas ut till den sökande.

Ansökningsprocessen beskrivs i sin helhet i MBS:s handbok om tillstånd.

Avgift för tillståndet

Minsta avgift för ett tillstånd är 3 899 kronor. 

Vill du veta mer om avgifterna läs dokumentet Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området.

Se lagstödet om avgifter i 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När hanteringen upphör

Om du har ett tillstånd för hantering av brandfarliga varor men av någon anledning kommer att sluta med det ska du meddela detta till Sörmlandskustens räddningstjänst. Har du tillstånd för förvaring i cisterner men vill ta cisternerna ur drift ska även detta anmälas till räddningstjänsten. Eftersom en cistern kan medföra en miljöpåverkan ska även miljökontoret i respektive kommun meddelas.

Anmäl upphörd hantering av brandfarlig vara 

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny