Oxelösunds hamn

Oxelösunds hamn AB bedriver hamnverksamhet vid egna kajer i Oxelösund. De gods som hanteras är bulkråvaror för SSAB:s verksamhet som kol och malm samt export och importvaror för andra kunder. Oxelösunds hamn driver också hamnverksamheten vid SSAB:s verkskaj kallad Stålhamnen.

Oxelösunds hamn klassas som en så kallad Sevesoanläggning på den högre kravnivån.

Adress:
Oxelösunds hamn AB
Hamnkontoret
613 31 Oxelösund

Farliga ämnen som hanteras på anläggningen

I en bergrumsanläggning för tjockolja mellanlagras oljeprodukter som omlastas från fartyg till fartyg.

Vad kan hända?

Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan kringboende och allmänhet komma att beröras. Trots noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken.

För att öka säkerheten och eliminera risker sker regelbundna säkerhetsgranskningar och riskanalyser. Det finns ett omfattande gasvarningssystem för att snabbt upptäcka gasläckor.

Oxelösunds hamn har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område och att samarbeta med den kommunala räddningstjänsten.

Utsläpp

Ett utsläpp kan ge föroreningar av mark och vatten med negativ inverkan på djur- och växtliv.

Brand- och explosionsrisker samt inandning och förgiftning

Vid en större brand bildas giftig rök som kan ge upphov till besvär. Ett utsläpp bedöms inte kunna orsaka brand/explosion utanför industriområdet.

Gas sprids med vinden. Hur spridningen blir beror på väderförhållandena. Ingen av anläggningarna på industriområdet bedöms ge sådana utsläpp att de orsakar brand/explosioner utanför området. Gaserna blandas med luften och koncentrationen har, innan de når bebyggelsen utanför industriområdet, sjunkit till så låga koncentrationer att de inte är antändningsbara.

De vanligaste och mest sannolika händelserna är små utsläpp som inte når fram till bostadsbebyggelsen.

Vad kan hända på anläggningen? Risk utanför industriområdet Kännetecken
Brand i tjockolja på fartyg Inandning av rök Synlig rök

Så skyddar du dig vid en olycka

  • Håll dig borta från olycksplatsen!
  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och om möjligt ventilation
  • Lyssna på radio för information

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter.

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Planering för räddningsinsats

Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar fortlöpande tillsammans med Oxelösunds Hamn för att olyckor inte ska inträffa inom industriområdet.

Planläggning sker även av räddningsinsatser i syfte att reducera konsekvenserna av en eventuell olycka. Planerna används vid övningar av insats- och ledningsorganisation för att snabbt och effektivt kunna hantera olika typer av olyckor.

Vid en eventuell olyckshändelse larmas alltid vi på räddningstjänsten men vid en olyckshändelse på SSAB:s område larmas alltid SSAB:s egen insatsstyrka.

Utryckningen av räddningstjänsten sker i första hand från brandstationerna i Oxelösund och Nyköping. De olika insatsstyrkorna samordnas av kommunens särskilda räddningsledare, som leder räddningsarbetet på skadeplatsen. Till sin hjälp har räddningsledaren även personal och experter från företaget.

Ytterligare information

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Oxelösunds hamn AB på telefon 0155-25 80 00 eller på www.oxhamn.se.

Här hittar du mer information om tillsyn av verksamheten

Öppna sidomeny