SSAB

Stålverket SSAB har sedan lång tid tillbaka tillverkning av kylt stål i Oxelösund. SSAB i Oxelösund har en egen räddningstjänst som tidigt kan sättas in om något händer. 

SSAB klassas som en så kallad Sevesoanläggning på den högre kravnivån.

Adress:
SSAB EMEA AB
Järnverket
613 31 Oxelösund

Farliga ämnen som hanteras på anläggningen

I tillverkningen hanteras olika gaser, exempelvis gasol, koksugnsgas, masugnsgas och LD-gas (de tre senare innehåller kolmonoxid) samt kemiska ämnen som bensen och kalciumkarbid.

Vad kan hända?

Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan kringboende och allmänhet komma att beröras. Trots noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken.

För att öka säkerheten och eliminera risker sker regelbundna säkerhetsgranskningar och riskanalyser. Det finns ett omfattande gasvarningssystem för att snabbt upptäcka gasläckor. SSAB i Oxelösund har en egen räddningstjänst som de kan sätta in tidigt om något händer.

Utsläpp

Vid ett utsläpp sprids gas med vinden. Hur spridningen blir beror på väderförhållandena. Ett utsläpp kan ge föroreningar av mark och vatten med negativ inverkan på djur- och växtliv.

Brand- och explosionsrisker

Ett utsläpp bedöms inte kunna orsaka brand/explosion utanför industriområdet. Gaserna blandas med luften och koncentrationen har, innan de når bebyggelsen utanför industriområdet, sjunkit till så låga koncentrationer att de inte är antändningsbara.

Inandning och förgiftning

Kolmonoxid och bensen kan vid ogynnsam vind komma upp i halter som kan medföra att området utanför industriområdet påverkas. De vanligaste och mest sannolika händelserna är små utsläpp som inte når fram till bostadsbebyggelsen.

Anläggning Vad kan hända? Risk utanför industriområdet Kännetecken
SSAB:s masugn

Haveri gasklocka

Gasfackla slocknar

Påkörning ledningar

Utsläpp av masugnsgas

Spridning av kolmonoxid (CO)

Färglös gas

Luktfri

Smaklös

SSAB:s stålverk Gasfackla slocknar

Utsläpp av LD-gas

Spridning av kolmonoxid (CO)

Färglös gas

Luktfri

Smaklös

SSAB:s koksverk biproduktverk Läckage av bensen från cisterner - utsläppet i invallning

Utsläpp av bensen

Spridning av bensengasmoln

Bensinliknande lukt

Så skyddar du dig vid en olycka

  • Håll dig borta från olycksplatsen!
  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och om möjligt ventilation
  • Lyssna på radio för information

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter.

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Planering för räddningsinsats

Planläggning sker även av räddningsinsatser i syfte att reducera konsekvenserna av en eventuell olycka. Planerna används vid övningar av insats- och ledningsorganisation för att snabbt och effektivt kunna hantera olika typer av olyckor.

I SSAB:s organisation ingår en egen räddningstjänst med en insatsstyrka som snabbt kan påbörja en räddningsinsats. Vid en eventuell olyckshändelse på SSAB:s område larmas alltid SSAB:s egen insatsstyrka. Samtidigt larmas också vi på räddningstjänsten. Här sker utryckning i första hand från brandstationerna i Oxelösund och Nyköping. De olika insatsstyrkorna samordnas av kommunens särskilda räddningsledare, som leder räddningsarbetet på skadeplatsen. Till sin hjälp har räddningsledaren även  personal och experter från företaget.

Ytterligare information

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta SSAB EMEA AB på telefon 08-45 45 700 eller på www.ssab.se.

Här hittar du mer information om tillsyn av verksamheten.

Öppna sidomeny