Hagnesta bergtäkt

Hagnesta bergtäkt ägs av Swerock AB, org.nr, 556081-3031, och omfattar fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i Nyköpings kommun. Verksamheten producerar bergprodukter till den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen omfattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Hagnesta bergtäkt klassas som en så kallad Sevesoanläggning på den lägre kravnivån. Detta på grund av sprängningar med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, sprängämne vid ett och samma tillfälle.

Adress: 
Swerock AB 
Hagnesta bergtäkt
611 94 Nyköping

SWEREF 99: 6518966, 619450

Farliga ämnen som hanteras på anläggningen

Inom anläggningen hanteras sprängmedel och eldningsolja. Sprängämnena är ammoniumbaserade, klassade som explosiva och vid kontakt med brännbart material kan de orsaka brand. Ämnena kan också ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Eldningsolja klassas som brandfarligt. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Vad kan hända?

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag. 

Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan kringboende och allmänhet komma att beröras. Trots noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken.

Så skyddar du dig vid en olycka

  • Håll dig undan från olycksplatsen!
  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och om möjligt ventilation
  • Lyssna på radio för information

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter.

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Planering för räddningsinsats

Vid en eventuell olyckshändelse larmas räddningstjänsten. Utryckningen av räddningstjänsten sker i första hand från brandstationen i Nyköping. Olika insatsstyrkorna samordnas av kommunens särskilda räddningsledare, som leder räddningsarbetet på skadeplatsen. Till sin hjälp har räddningsledaren även personal och experter från företaget.

Läs mer om kommunal plan för räddningsinsats.

Ytterligare information

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan du få genom att kontakta Swerock AB på telefon 010-456 22 92 eller på www.swerock.se

Här hittar du mer information om tillsyn av verksamheten.

Öppna sidomeny