Kommunal plan för räddningsinsats

Genom att i förväg planera för hur den kommunala räddningstjänsten och verksamheter ska agera vid olika händelser och scenarion kan effektivare räddningsinsatser genomföras.

Enligt Sevesolagen finns krav på att det ska finnas planer för hur räddningsinsatser ska genomföras för verksamheter klassas som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån. Det finns även vissa krav för planer vid verksamheter som klassas om farliga enligt lagen om skydd mot olyckor. Kraven innefattar både kommunen och verksamheterna.

Målet med att ha planer för räddningsinsats är, enligt MSB, att:

  • Avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människor, miljö och egendom begränsas.
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckshändelser. 
  • Lämna nödvändig information till allmänheten och berörda organ och myndigheter i området.
  • Vidta åtgärder för att säkerställa och sanera miljön efter en allvarlig olyckshändelse.

Målet med Sörmlandskustens räddningstjänst kommunala plan för räddningsinsats är att allmänheten ska få kännedom om räddningstjänstens förmåga att hantera en olycka vid Seveso- och farliga verksamheter samt ge en förståelse för hur en räddningsinsats organiseras.

Inom Sörmlandskustens räddningstjänsts verksamhetsområde finns två verksamheter som klassas som Sevesoverksamheter på den högre kravnivån. Total finns tio farliga verksamheter inom verksamhetsområdet. Läs mer om Seveso och farliga verksamheter.

Den kommunala planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det finns anledningar till att ändra planen. När detta sker ska allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala planen.

Öppna sidomeny