OxGas AB

OxGas driver en LNG-terminal i anslutning till SSAB:s industriområde. Terminalen består av en cistern med flytande naturgas (LNG) och från terminalen går en gasledning in till SSAB som använder gasen i sin produktion. Den befintliga terminalen (steg 1) är endast temporär och ska avvecklas efter att en större terminal (steg 2) byggts på Oxelösunds hamns område.

OxGas AB är ett helägt dotterbolag till Oxelösunds Hamn AB. Bolaget bildades för att underlätta försörjningen av naturgas/biogas (metan) till SSAB, i och med deras produktionsomställning till skrotbaserad ståltillverkning från dagens kol- och koksbaserade tillverkning. Parallellt med detta ställs allt större krav på fossilfria fartygsbränslen och här blir flytande naturgas (LNG) och längre fram även biogas en effektiv och hållbar energikälla.

OxGas klassas som en så kallad Sevesoanläggning på den lägre kravnivån.

Adress
OxGas AB
Box 26
613 21 Oxelösund

Farliga ämnen som hanteras på anläggningen

På terminalen förvaras flytande naturgas (LNG) i en cistern. LNG omvandlas till gasform, vilket leds in till SSAB via luftburen rörledning. LNG förvaras vid en temperatur av ca -160 grader Celsius. Terminalen fylls via lastbil.

Naturgas består till största delen av metan. I terminalen kan även biogas, som också består av metan, förvaras.

Vad kan hända?

För att öka säkerheten och eliminera risker sker regelbundna säkerhetsgranskningar och riskanalyser. Det finns system för att snabbt upptäcka gasläcka och/eller brand på LNG terminalen. Larm går via Oxelösund hamns Manövercentral (MC) och vidare till räddningstjänsten. MC är bemannad dygnet runt. Lokala ljud- och ljusvarningar aktiveras vid en händelse.

Utsläpp

LNG förvaras nedkyld och vid ett utsläpp förångas vätskan snabbt och övergår till gas. Gasen är lättare än luft och kommer stiga uppåt och blandas ut med luften.

Naturgas är osynlig och luktfri och därför tillsätts ett luktämne för att lättare kunna upptäcka läckage. Gasen är inte giftig.

Då LNG förvaras nedkyld finns risk för köldskador för personer i nära anslutning till utsläppet. Kylan gör även att det finns risk för dimma.

Brand- och explosionsrisk

Naturgas (metan) är en brandfarlig gas som innebär brand- och explosionsrisk. Risken för antändning är dock störst längst ut i ett utsläpp där luftinblandningen är stor.

Så skyddar du dig vid en olycka

  • Håll dig borta från olycksplatsen!
  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och om möjligt ventilation
  • Lyssna på radio för information

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter.

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Planering för räddningsinsats

Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar fortlöpande tillsammans med OxGas för att olyckor inte ska inträffa.

Planläggning sker även av räddningsinsatser i syfte att reducera konsekvenserna av en eventuell olycka. Planerna används vid övningar av insats- och ledningsorganisation för att snabbt och effektivt kunna hantera olika typer av olyckor.

Vid en eventuell olyckshändelse larmas alltid vi på räddningstjänsten Utryckningen av räddningstjänsten sker i första hand från brandstationerna i Oxelösund och Nyköping. De olika insatsstyrkorna samordnas av kommunens särskilda räddningsledare, som leder räddningsarbetet på skadeplatsen. Till sin hjälp har räddningsledaren även personal och experter från företaget.

Ytterligare information

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta OxGas AB på telefon 0155-25 80 00 eller info@oxgas.se.  

Här hittar du mer information om tillsyn av verksamheten. 

 

 

Öppna sidomeny