Brandsäkerhet i eldstäder

Eldning i kamin och eldstäder inomhus har blivit populärare och ger många positiva effekter så som minskad elanvändning i hemmet och hög mysfaktor under kalla höst- och vinterdagar. 

Med eldning inomhus ökar också risken för bränder i villor och småhus men genom att elda på rätt sätt förebygger du risken för bränder och ohälsa. Här kommer några tips på hur du kan elda säkert och få en trygg värmekälla.

Köp rätt eldstad för dina behov

När du ska köpa eldstad bör du fundera på vad syftet med eldningen är. Ska du använda eldstaden till trivseleldning eller uppvärmning?

Om du ska använda eldstaden för trivseleldning kan det bästa alternativet vara öppen spis som ger mindre uppvärmning men en högre trivselfaktor. Är syftet att värme upp bostaden kan ett bättre alternativ vara kamin. Kaminer ger snabbt värme och är lämplig för tillfällig eldning under kortare perioder. Om du hellre vill använda eldstaden för uppvärmning under längre tid kan en kakelugn vara det bästa alternativet.

Installera rätt 

Vid nyinstallation av en eldstad i en fastighet som tidigare saknat eldstad krävs en anmälan till kommunen. När startbesked utfärdats kan installationen påbörjas. Byggherren ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Installationsanvisningarna ska alltid följas.

När eldstaden är installerad ska den besiktas och godkännas innan den får tas i bruk. Besiktningen ska utföras av sakkunnig sotare. Om besiktningen utförs av en besiktningsman från ett utomstående distrikt ska besiktningsprotokollet delges sotare som för kontrollbok i det distrikt där eldstaden är installerad.

En eldstad som är anmäld som ”obrukad eldstad” och datum för brandskyddskontroll passerats måste brandskyddskontroll göras av eldstaden innan den tas i drift. För detta kontakta sotaren, någon ny anmälan till kommunen behövs inte då det rör sig om en befintlig eldstad.

Elda rätt i din eldstad

När inköp, installation och godkända kontroller är utförda är det ett par viktiga saker att tänka på när du väl ska elda. Om du ska elda med ved måste veden vara torr och kapad i lagom stora bitar. Följer du råden nedan så minskar du risken för soteld.

  • Ha en brandvarnare i samma rum som eldstaden. Tidig detektion av brand är viktigt för att snabbt kunna göra en åtgärd om det börjar brinna utanför eldstaden. Vi rekommenderar även brandsläckare och brandfilt.
  • Använd torr ved i lagom storlek. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. Ta gärna in veden och ha den inomhus i några veckor innan användning.
  • Håll alltid rent i närheten av eldstaden. Det finns en risk att gnistor skjuter ut ur eldstaden och även värmeöverföring till brännbart material i anslutning till eldstaden. Bränslet ska lagras på säkert avstånd.
  • Eldningshastigheten bör inte överstiga 2–3 kg ved i timmen eller enligt instruktionsboken, och inte längre än 3–4 timmar. Låt sedan eldstaden vila minst lika länge som du eldat.
  • Kontrollera lufttillförseln. Det är viktigt med god lufttillförsel. Elden ska brinna med klara och livliga lågor. Det regleras med rätt mängd tilluft som du generellt justerar med luftspjället. Rätt mängd tilluft minskar mängden rök och sotpartiklar samt ger rätt drag i skorstenen. Fel drag i skorstenen ger dålig ventilation och kan leda till soteld. Soteld är när det blir så varmt att lågorna slår upp flera meter ur skorstenen. Detta kan få skorstenen att spricka och en värmespridning till byggnadens konstruktion.

Om du ser att lågor slår ut ur skorstenen - ring omedelbart 112 och stäng av tilluftspjället helt.

  • Kontrollera röken. Röken ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen. Rökgaserna ska vara maximalt 350°C vilket är svårt att mäta hemma. Här är det bäst att gå på magkänslan, känns det alldeles för varmt så är det oftast för varmt. Minska då lufttillförseln tillfälligt för att minska brandens intensitet samt lägg inte på mer ved.
  • Elda inte hushållsavfall eller målat/impregnerat trä. Exempel på hushållsavfall som inte får eldas är pappers- eller plastförpackningar.
  • Efter eldning ska du ta hand om askan. Lägg askan i en plåthink med lock och ställ hinken på ett brandsäkert underlag.

Tjärbildning och soteld

Det är viktigt att man eldar med torr ved och med korrekt lufttillförsel så man får en bra förbränning. Används sur eller färsk ved eller om man har för lite tilluft är risken stor för tjärbildning. Tjärbildningen i sin tur är det som ger upphov till soteld. Soteld är en brand inne i skorstenen. Du kan upptäcka det genom att det hörs ett mullrande ljud från skorstenen, att det slår ut gnistor från skorstenen eller att det ryker in. Risken för soteld ökar också om skorstenen inte sotas enligt de frister som finns.

Ta hänsyn till dina grannar

När du eldar rör sig brandröken genom skorstenen och ut i det fria. Röken som kommer från skorstenen kan påverka dina grannars inomhusmiljö. Därför är det viktigt att du tar hänsyn till dem när du eldar om du har grannar i närheten. Genom att elda rätt minskar du mängden rök och sotpartiklar som skapas vid förbränningen. Det är också bra att kontrollera vindriktning och försöka planera din eldning till tidpunkter då vinden inte ligger mot grannens bostad.

Sotning och brandskyddskontroll

För att eldning ska kunna ske säkert över tid krävs att eldstaden regelbundet och återkommande genomgår brandskyddskontroll och sotning (rengöring).

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga och därmed undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen sker genom att besiktningsmannen kontrollerar sotförekomst, slitage i eldstad, slitage på rökkanalen samt kontroll av eventuella värmeskador på intilliggande material. 

Sotning syftar till att rengöra anläggningen. Brandfarliga beläggningar tas bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Ungefär 30 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Hur ofta du behöver sota beror på hur mycket du eldar, vad du eldar och vad det är för eldstad.

Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Frister för sotning föreskrivs av kommunen. Kommunen beslutar om avgifter för både brandskyddskontroll och sotning.

Du behöver inte göra någonting själv för att din eldstad ska brandskyddskontrolleras eller sotas. Det sköter din sotare, förutsatt att du anmält din eldstad till kommunen och att besiktningsprotokoll utfärdat av sotare från utomstående distrikt delgetts sotar som för kontrollbok i det distrikt där eldstaden är installerad.

Länkar med mer information

Brandskyddsföreningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrift om rengöring och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Öppna sidomeny