Två kvinnor tittar i en pärm

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett strukturerat och systematiskt sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

SBA går att jämföra med till exempel arbetsmiljö- eller kvalitetsarbete i sin struktur och metodik. Det passar därför bra att integrera i verksamhetens dagliga rutiner.

Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) har fastighetsägare och den som har verksamhet i byggnad eller annan anläggning skyldighet enligt lag att bedriva ett SBA för att på så sätt ha kontroll på sitt brandskydd.

Ansvaret innebär att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skadorna till följd av brand. Genom att systematiskt arbeta med brandskyddet skapas medvetenhet och förståelse för risker i hela organisationen.

Omfattning och metod

Det systematiska brandskyddsarbetets omfattning och behov av dokumentation styrs av riskbilden i det enskilda fallet, till exempel verksamhetstyp, lokalisering, omgivning etc.

Syftet med att dokumentera sitt SBA är att de som berörs av det ska kunna ta del av det och förstå innehållet men även för att vi ska kunna granska arbetet vid tillsyn.

Följande moment kan ingå i det systematiska brandskyddsarbetet:

  • Brandskyddspolicy
  • Byggnads-, verksamhets-, brandskyddsbeskrivning samt riskbild
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandskyddsregler, instruktioner och rutiner
  • Utbildningsplan
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning
  • Övrig dokumentation

Det finns inga krav på särskilda metoder för detta arbete. Huvudsaken är att det klarlägger ansvarsfrågor angående brandskyddsarbetet och beskriver de brandskyddsåtgärder som finns och hur de upprätthålls. De som medverkar i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete och Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). 

Frågor?

Kontakta oss om du har frågor om systematiskt brandskyddsarbete, om du behöver hjälp med att starta upp eller har andra funderingar.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny