Anslutning och ansvar

För att få vidarekoppla signalen från sin automatiska brandlarmsanläggning till räddningstjänsten ska anläggningen uppfylla räddningstjänstens kvalitetsplan.

 

Så här går anslutningen till

 1. Befintlig eller ny verksamhet planerar för en automatisk brandlarmsanläggning tillsammans med sakkunnig projektör (privat leverantör).

 2. Verksamheten tar kontakt med räddningstjänsten angående planerad utformning av anläggningen och tänkt kvalitetsarbete, på ett tidigt stadium.

 3. Installatören kontaktar SOS Alarm för meddelande om en ny brandlarmsanläggning.

 4. SOS Alarm kontrollerar att deras mottagningsutrustning kan kommunicera med larmsändaren, lämnar ut larmkod samt primär-/sekundärnummer vid uppringd larmöverföring.

 5. SOS Alarm inväntar underlag från installatör eller kund. Uppgifterna i underlaget matas in i databasen. Brandlarmet sätts på registrering (bevakas ej men kan provas).

 6. SOS Alarm meddelar räddningstjänsten att ett nytt objekt är uppkopplat.

 7. SOS Alarm avvaktar med att öppna larmet till dess att räddningstjänsten hör av sig.

 8. Kunden eller installatören kontaktar Sörmlandskustens räddningstjänst. Anläggningsägaren ser till att räddningstjänsten har tillträde till lokaler som omfattas av brandlarmet och att nödvändiga nycklar och orienteringsritningar finns tillgängliga till dessa. Nycklar ska förvaras i godkänt nyckelskåp monterat på fasad vid entrén in till centralapparaten. Läs mer om godkända nyckelskåp för automatlarm inom Sörmlandskustens räddningstjänst.

 9. Brandlarmsanläggningen ska vara väl avprovad för att undvika onödiga larm till räddningstjänsten och anläggarintyg samt leveransbesiktningsintyg visas upp för räddningstjänsten.

 10. Anläggningsskötare och ersättare är utsedda och anmälda.

 11. Avtal skrivs mellan kunden och räddningstjänsten och brandlarmsanläggningen registeras i räddningstjänstens databas.

 12. Räddningstjänsten meddelar SOS Alarm att brandlarmet kan öppnas.

 13. SOS Alarm öppnar larmet.

Ägarens ansvar

Ansvaret för det automatiska brandlarmet ligger på ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.

Ansvaret innefattar såväl ansvar för status och underhåll av själva automatlarmsanläggningen samt för de larm som kommer från anläggningen. Med andra ord gäller ansvaret för att larmen som går till räddningstjänsten (och som leder till räddningstjänstinsats) är riktiga.

Arbete med att minska "onödiga larm"

Tidigare år har många av larmen inte varit riktiga utan berott på annat än brand. Den typen av larm kallas för "onödiga larm". Räddningstjänsten jobbar för att minska antalet onödiga larm genom att ställa högre krav på anläggningarnas driftsäkerhet och tillförlitlighet. Högre krav ställs även på kompetensen och beredskapen hos medarbetarna i de olika verksamheterna så att de kan hantera sin automatlarmsanläggning mer effektivt.

Ibland kan försäkringsbolag ställa högre krav beträffande automatiska brandlarm än räddningstjänsten och det är därför viktigt att kontakta dem innan ett larm tas ur drift.

Räddningstjänstens ansvar

Utöver att göra insatser när larmet går genomför vi tillsyner med tillhörande rådgivning och uppföljning av inträffade larm för att göra automatlarmsanläggningen så effektiv och väl fungerande som möjligt.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Vid provning och service av larm ring SOS-alarm kundcenter och anmäl detta för att förhindra onödiga larm.

Automatlarmsansvarig

Jan Österberg

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny