Utrymning med hjälp av Sörmlandskusten räddningstjänst

Äger du eller planerar du att bygga en bostads- eller kontorsfastighet där räddningstjänsten är en del av utrymningen. Du behöver då förhålla dig till nedan förutsättningar och råd.

Du som är byggherre, brandkonsult, markprojektör, förvaltare eller annan person som ska upprätta eller underhålla en räddningsväg, en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon eller bärbara stegutrustning, är berörd av informationen. Den bygger på förenklad dimensionering enligt Boverkets byggregler och tar inte hänsyn till analytisk dimensionering.

Det är dock alltid byggherrens ansvar att försäkra sig om att räddningstjänsten har den förmåga som krävs för den aktuella utformningen av byggnaden.

Byggregler

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten får användas som alternativ utrymningsväg för byggnader i verksamhetsklass (vk) 1 och 3.

Verksamhetsklass 1 (VK1)=Industribyggnader, kontor och lager odyl
Verksamhetsklass 3 (VK3)=Småhus, flerbostadshus odyl

Det som gäller är att:

 • högst 15 personer utrymmer brandcellen denna väg
 • brandceller i vk 1 som ska utrymmas med hjälp av räddningstjänsten genom fönster bör inte vara större än 200 m2
 • det finns tillgång till tillräckligt stora fönster eller balkong 
 • räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid 
 • för bärbara stegar gäller att det är högst 11 meter till fönsters underkant eller balkongräcke
 • för höjdfordon gäller att det är högst 23 meter till fönsters underkant eller balkongräcke
 • det finns uppställningsplats för räddningstjänstens utrustning 

Insatstider enligt Boverkets byggregler

Höjd till underkant fönster 10 minuters insatstid 20 minuters insatstid
Upp till 11 meter Okej Endast okej för vk 3 max 3 våningsplan
11-23 meter Okej om tillgång till stegfordon Inte okej
Över 23 meter Inte okej Inte okej

 

Råd och förutsättningar

Bärbar stege

Vi anser att det är betydligt säkrare att utrymma via höjdfordon än med bärbar stege.

Vid nyproduktion och ombyggnation rekommenderar vi att skapa åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon till byggnader med fler än två våningar ovan mark.

 • Ett råd är att höjden till balkongräcke eller öppningens underkant ska vara max 11 meter
 • Avståndet till räddningsvägen ska vara max 50 meter

Syntolkning av nedan bild: En illustration på höghus, väg och räddningsfordon som visar längd och avstånd som de ovan punkterna beskriver.  

bärbar stege.jpg

Höjdfordon

Om du använder höjdfordon för utrymning rekommenderar Sörmlandskustens räddningstjänst att samma utrymningsstrategi (höjdfordon) ska användas för hela byggnaden för att skapa en överblickbar och hanterlig utrymningssituation.

Det är mindre lämpligt att använda bärbar stege på vissa delar av en byggnad och höjdfordon i andra delar av byggnaden.

 • Rådet är att höjden till balkongräcke eller öppningens underkant är max 23 meter.
 • Det måste finnas en uppställningsplats för höjdfordon - som är 12 meter lång
 • Räddningsvägen måste vara minst 5 meter
 • Max 9 meter avstånd från huset till uppställningsplatsen för höjdfordonet

Syntolkning av nedan bild: Illustration som visar ett höghus ovanifrån med höjdfordon med stege på marken, med  de ovan nämnda måtten på avstånd, väg och höjd på stege. 

Hödfordon.jpg

Insatstider

Bärbar stege för utrymning finns i Sörmlandskustens Räddningstjänsts alla fyra kommuner (Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta). Det innebär att utrymning med bärbar stege kan påbörjas inom 10 minuter i följande tätorter (ljusgrön/gul färg i kartor dit nedan länkar går visar att insatstiden är 10 minuter, mörkgrön färg visar att insatstiden är 20 minuter):

Utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon är möjligt i Nyköping, Oxelösund och Gnesta.

Inom 20 minuter nås, med några undantag, samtliga tätorter inom Sörmlandskustens räddningstjänst geografiska område för utrymning med bärbar stege.

Det gäller inte för områden med räddningsvärn (Gåsinge, Tystberga, Nävekvarn och Kila) där räddningstjänstens förmåga till stegutrymning är begränsad beroende på att räddningsvärnen inte har obligatorisk tjänstgöring.

 

Uppställningsplats för bärbar stege

När utrymning förväntas ske med bärbar stege:

 • får avståndet vara max 50 meter från räddningstjänstens fordon till uppställningsplatsen för den bärbara stegen.
 • terrängen mellan släckbilen och byggnaden/uppställningsplatsen för stegen ska vara lättframkomlig.
 • stegen ska inte behöva lyftas över murar, plank eller över starkt lutande underlag som branta backar och dylikt.
 • den bärbara stegen ska inte behöva transporteras genom dörrar/grindar, upp för trappor eller dylikt för att nå uppställningsplatsen.

I undantagsfall kan dock stegen behöva transporteras genom en enstaka dörr/grind in till en innergård eller via en passage. Då ska dessa vara utformade så att stegen lätt kan bäras igenom. Stegen kan bäras upp för max fem trappsteg.

Krav på uppställningsyta för stege

 • För att ställa upp den bärbara stegen krävs en 3 meter lång uppställningsyta
 • Den ska vara placerad 1–1,5 meter från husväggen/balkongkanten.
 • Uppställningsytan bör vara hårdgjord (asfalt, grus, gräsarmering)
 • Uteplatser, planteringar, utskjutande konstruktioner etcetera får inte försvåra uppställning av den bärbara stegen

Syntolkning av nedan bild: Illustration på stege och husvägg som visar ovan beskrivda punker som avstånd.  

Uppställningsplats bärbar stege.jpg

Åtkomlighet med höjdfordon

Att kunna genomföra en livräddande insats med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon kräver god åtkomlighet till byggnaden. Du kan behöva anordna både räddningsväg och uppställningsplats.

Utformning av räddningsväg

En räddningsväg ska uppfylla följande krav:

 • Minst 3 meter körbanebredd
 • Minst 4 meter fri höjd
 • Maximalt 8 procent lutning i längsriktning
 • Maximalt 2 procent tvärfall
 • Minst 50 meter vertikalradie, se figur.
 • Minst 7 meter innerradie i kurvor samt tillräcklig breddökning och hindersfritt sidoområde före, genom och efter kurvan att typfordon enligt bild nedan kan framföras.
 • Hårdgjord yta som klarar 100 kN axeltryck

Syntolkning av nedan bild: Den visar en brandbil som i det lodräta underredet har 50 meter i radie

vertikalradie.png

 

Syntolkning av nedan bild: illustration på brandbild och väg som visar ovan beskrivna punktlista med kurvor, körarea med mera

räddningsväg.jpg

Utformning av uppställningsplats för höjdfordon

En uppställningsplats för räddningstjänstens fordon ska uppfylla följande krav som återfinns i byggreglerna:

 • minst 5 meter bred och 12 meter lång
 • maximalt 8,5 procent lutning i någon riktning
 • hårdgjord yta som klarar 100 kN axeltryck, samma krav som för räddningsväg
 • vara placerad utanför de balkonger eller fönster som ska kunna nås med höjdfordon
 • vara placerad maximalt 9 meter från husvägg eller balkongkant Avståndet mäts från fasaden (vid fönsterutrymning) eller balkongkanten till kanten på uppställningsplatsen

Sörmlandskustens räddningstjänst har följande tillägg för utformning av uppställningsplats:

 • Uppställningsplatsen bör inte placeras närmre än 2 meter från byggnadens fasad/balkongkant för att skapa arbetsyta kring fordonet och tillgänglighet lägre ner i byggnaden. Ett avstånd på 6–9 meter från kant på uppställningsplats till fasad/balkongkant ger bäst förutsättningar för ett snabbt och säkert ingripande.

Syntolkning av bilden nedan: Större illustration på husvägg och höjdfordon som visar de avstånd som beskrivs i punkterna ovan. En mindre illustration på uppställningsplats med forodn uppifrån som visar de avstånd som beskrivs i punkterna ovan. 

Uppställningsplats höjdfordon.jpg

Hinder och parkering

Inga hinder som träd, trädkronor, lyktstolpar, skyltar, betongsuggor, parkerade bilar eller liknande får begränsa uppställningsplatsens fria mått eller hindra stegen från att nå de lägenheter och kontor som den är tänkt att utrymma.

Vid nyetablering av bostäder eller kontor som ska utrymmas med hjälp av räddningstjänsten, krockar i bland trädplantering med uppställningsplats för räddningstjänstens fordon. Därför är det viktigt att samordna räddningstjänstens tillgänglighet och plantering av träd.

 

Infart till räddningsväg

 • Det ska gå att nå räddningsvägen utan att fordonet behöver backa in
 • Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en fullgod infart till räddningsvägen
 • En räddningsväg ska vara tydligt utmärkt med standardiserad skylt - en röd skylt med vit text där det står "Räddningsväg får ej blockeras"
 • Det ska tydligt framgå i terrängen hur räddningsvägen löper längs hela sin sträckning. Här är det särskilt viktigt att säkerställa funktionen vintertid
 • Markera uppställningsplatsen om den inte är lätt att identifiera
 • Att räddningsvägen inte får blockeras innebär också att parkerade bilar inte får blockera den

Syntolkning av nedan bild: standardiserad röd skylt med den vita texten "Räddningsväg får ej blockeras" och en vit halvmåne oanför texten. 

Skylt som markerar räddningsväg.jpg

Bommar och lås

Det ska vara lätt att öppna bommar, grindar och dylikt. Vid en eventuell låsning använd ett så kallat brandkårslås, enligt svensk standard SS 3654.

Kontroll och underhåll

 • Räddningsvägar och uppställningsplatser ska fungera oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet.
 • Räddningsvägen/uppställningsplatsen får aldrig vara blockerad av fordon, containrar, träd, växtlighet eller andra föremål.
 • Vid snö eller vinterväglag ska räddningsvägen/uppställningsplatsen snöröjas och sandas.
 • Träd, stenar och dylikt får inte vara placerade så att det bildas snövallar som sedan blockerar räddningsvägen/uppställningsplatsen.

Vid renovering

Vid till exempel fasadrenoveringar eller vid arbeten på räddningsvägen förkommer det att ställningar eller liftar kan komma att blockera räddningsvägen under en viss tid.

Renoveringen måste naturligtvis genomföras men räddningsvägen ska i möjligaste mån hållas öppen. Under den tid det finns en begränsning i åtkomligheten bör fastighetsägaren vidta åtgärder.

Exempel på åtgärder är:

 • Fast ställning längs fasaden på sådant sätt att lägenheterna kan utrymma ut på ställningen
 • Tillfällig räddningsväg
 • Avstängningar bör ske dagtid och under så kort period som möjligt
 • Planera och genomför arbetet så att inte all åtkomlighet påverkas samtidigt.
 • Sätt upp information i berörda trapphus

Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla räddningsvägen/uppställningsplatserna. Att kontrollera dem bör ingå i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny