Fordon för snöröjning

Snöröjning

Kom du hit via QR-kod i foldern Lätt att göra rätt, och ville läsa om ändrade hämtningsdagar? Klicka här.

Gång- och cykelvägar prioriteras högt och åtgärdas vid behov. När snödjupet är 4 centimeter eller mer börjar vägar med mycket biltrafik snöröjas. Vägar med mindre biltrafik börjar snöröjas när snödjupet är 7 centimeter eller mer. 

Om det är mycket snö kan det dröja innan det finns möjlighet att röja undan snö på de mindre vägarna.

Vid snöröjning bildas snövallar vid infarter. Våra snöröjare försöker att underlätta för fastighetsägaren, men det går tyvärr inte att undvika snövallar.

Gång- och cykelvägar prioriteras

Gång- och cykelvägar prioriteras högt vid snöröjning och halkbekämpning. På de mest trafikerade gång- och cykelvägarna använder vi metoden sopsaltning

Gångbanor längs fastigheter snöröjs av fastighetsägaren, läs mer längre ned på sidan. 

För att halkbekämpa i Nyköpings kommun används oftast saltlake - salt löst i vatten - vilket ger snabbare effekt och gör att saltåtgången minskar.

Bortforsling av snö

Snö i Nyköpings centrum körs bort efter hand i mån av tid och mängd. Det sker dock inte efter varje snöfall. Du kan underlätta bortforslingen av snön genom att respektera tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud.

Halkbekämpning

De stora vägarna halkbekämpas med salt när vädret gör att saltning är en verkningsfull metod. Saltning sker oftast från samma fordon som snöröjer.  

Mindre vägar med biltrafik halkbekämpas med sand. Sandning sker normalt endast i backar och i trafikfarliga korsningar.

Gång- och cykelvägar halkbekämpas med sand. Halkbekämpning sker vid behov med 2-8 millimeters grus.

Gångbanor längs fastigheter halkbekämpas av fastighetsägaren.

Du som privatperson kan hämta sand för halkbekämpning vid Flygrakan. 

Fastighetsägarens ansvar vid snö

Fastighetsägaren ansvarar för att röja undan snö och halkbekämpa på gångbanor, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheterna. Det finns vissa regler att förhålla sig till.

Snöröjning runt fastigheten

  • Skotta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten.
  • Sanda om det är halt.
  • Avlägsna snö och istappar från tak.
  • Om fastighetsägaren väljer att anlita en entreprenör för att utföra arbetet så ligger ansvaret, för att arbetet utförs enligt gällande regler, på fastighetsägaren.
  • Fastighetsägaren ansvarar även för tillfarten till sin fastighet.

Egna skyltar eller andra hinder för att varna för exempelvis snöras eller fallande istappar fråntar inte fastighetsägaren ansvaret vid en eventuell olycka. Om du vill göra en tillfällig avstängning eller ställa upp en skylt måste du söka tillstånd hos polisen. Även om du får tillstånd att skylta eller stänga av vägen har du en skyldighet att åtgärda problemet.

Snö och is på taken

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort snö och is från taken. Du som ska skotta snö från taket och behöver stänga av gångbanan eller annan allmän plats måste söka tillstånd hos polisen. Fastighetsägaren ansvarar för att is och snö som skottats ner från taken även forslas bort, omgående.  

Snö från fastigheten

Snö från fastigheter, trottoarer, tak och annat som ligger på fastighetsägarens ansvar får inte skottas ut på gatan eller läggas upp på plogvallarna. Det kan skapa trafikfara och problem för grannarna.  

När fordonsförare snöröjer bildas snövallar vid infarter, de försöker ploga så att vallarna fördelas så rättvist som möjligt. Men det går inte att förhindra uppkomsten av vallar. På vissa gator plogar kommunen upp snö på gångbanan och låter den ligga kvar. Då är det inte fastighetsägarens ansvar att röja undan snön. Däremot ska fastighetsägaren alltid utföra halkbekämpning när gångbanan är framkomlig.    

Brevbärare och sophämtare

Skotta kring postlådan och sopkärlet och sanda vid behov. Det underlättar för brevbärare och sophämtare.

Bortforsling av snö från fastighetsmark

Att skotta och lägga snö på kommunens mark från fastighetsmark är inte tillåtet. Vid bortforsling av snö från fastigheter finns det möjlighet att använda kommunens snötipp på Brandholmen, för en avgift. Den öppnas efter behov. Kontakta Tekniska divisionen på tfn 0155-24 88 00 för mer information.

Parkering av bilar

För att snöröjningen ska bli så optimal som möjligt så parkera endast enligt skyltning på tillåtna platser samt respektera tillåtna parkeringstider, tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud.

Utmärkning

Snöröjaren försöker att köra så nära vägkanten som möjligt. Använd därför gärna så kallade plogpinnar för att markera postlåda, staket och låga buskar som kan vara svåra att se när det är mycket snö. Det kan minska eventuella materiella skador.

Snöröjning av gångbanor vid kraftiga snöfall

Gång- och cykelvägar prioriteras högt vid snöröjning och halkbekämpning. Det är fastighetsägares skyldighet att röja och sanda gångbanor utanför sin egen fastighet.

Ibland faller väldigt mycket snö under kort tid. Då tvingas kommunen ploga upp snö på gångbanan och låter den ligga kvar. Då är fastighetsägaren inte skyldig att snöröja gångbanan. Däremot ska fastighetsägaren alltid utföra halkbekämpning när gångbanan är framkomlig.

Om olyckan är framme

Om någon halkar och gör sig illa på mark som fastighetsägaren ansvarar för kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter