Tillstånd för ny eller ändrad utfart

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din tomt till en allmän väg som Nyköpings kommun är väghållare för ska du ansöka om tillstånd för detta hos Tekniska divisionen.

Ansök om ny eller ändrad utfart 

Du måste bifoga en enkel skiss eller bild som visar var du vill ha utfarten.

Byggnationen av den del av utfarten som hamnar på gatumark, parkmark eller gatuplanteringsmark ska utföras av kommunen.

Varför måste jag ansöka om ny eller ändrad utfart?

Du behöver lämna in en tillståndsansökan för att vi vill få en så bra översyn som möjligt över trafiken i området. Ett bra underlag underlättar för planering och drift av våra kommunala vägar, vilket framförallt leder till en ökad trafiksäkerhet i kommunen.

Utöver detta, krävs det även enligt Svensk Väglag 39§ tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Om det inte finns någon utfart från din tomt eller om du vill ändra en redan befintlig väganslutning, som exempelvis behöver breddas eller flyttas, så måste du ansöka om tillstånd för det. Utöver kommunen är Trafikverket också en väghållningsmyndighet och ansvarar för de allmänna vägarna på landsbygden och för större genomfartsleder i tätorterna.

Vad kostar det?

Det kostar inget att ansöka. Efter syn på plats görs en budget och du får veta kostnaden för nybyggnad av utfarten, eventuell sänkning av kantsten och eventuell flytt av belysningsstolpar.

Vid flytt av en redan befintlig utfart får du även veta kostnaden för eventuell rivning av den gamla utfarten som inte kan vara kvar.

Den sökande står för alla kostnader.

Ritning vid beslut om anslutning

Om kommunen anser att en utfart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på placering av utfarten och hur den ska byggas.

Kriterier för anslutning

En individuell bedömning behöver alltid göras från fall till fall. Vissa kriterier behöver du dock uppfylla: 

 • Du får ha max en in- och utfart per fastighet.
 • En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt.
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter höga intill in- och utfarten för att uppfylla kravet om god sikt.
 • Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
 • Backning över cykelbana tillåts inte.
 • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning ut på huvudgata tillåts inte.
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Påverkan på den allmänna marken

Om utfarten uppfyller ovanstående kriterier görs en bedömning av utfartens påverkan på den allmänna marken:

 • Utfarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten. 
 • Utfarten måste fungera väl ur stadens skötsel- och driftsynpunkt. 
 • Utfarten måste vara väl anpassad till gatans och stadsdelens karaktär.

Övriga faktorer som påverkar

Det finns även många andra faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns olika bredd på gångbanor: bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och räknas då som särskilt känsliga trafikmiljöer. Det kan vara ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera som också påverkar.

På den del av utfarten som går över allmän mark ställs följande krav:

 • Utfarten måste anpassas till befintliga marknivåer. 
 • Ytskikt ska vara av asfalt eller stenmjöl. Vilket alternativ som väljs beror på platsens förutsättningar.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av utfarten som ligger på offentlig plats.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny