Resvaneundersökning 2024

Nyköpings kommun genomför under våren en undersökning om Nyköpingsbornas resvanor. Undersökningen skickas ut till ett slumpmässigt urval av 4200 invånare i kommunen i åldersspannet 16 – 85 år. 

Undersökningen består av en enkät och en resedagbok. Enkäten består av frågor angående personligt resande på ca 30 frågor och attitydfrågor om trafik och stadsplanering på ca 5 frågor. Resedagboken innehåller frågor om respondentens faktiska resvanor under en utpekad mätdag.

Webbenkäten kommer att finnas tillgänglig på både svenska och engelska. Undersökningen skickas ut till ett slumpmässigt urval av 4200 invånare i kommunen i åldersspannet 16 – 85 år.

Målet är att minst 1 200 personer ska ha svarat på undersökningen och att det ska finnas en genomförd resevaneundersökning inklusive en rapport och analys med statistiskt säkerställt resultat. 

Resvaneundersökningen är en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten i Nyköpings kommun. Resultaten kommer att utgöra ett underlag för vidare planering av transport- och infrastrukturåtgärder samt en hållbar stads- och samhällsplanering. Resultatet av undersökningen presenteras hösten 2024. 

Nyköpings kommun har anlitat Point AB och PFM Research för att genomföra undersökningen. Svaren behandlas med full sekretess och i enlighet med GDPR-förordningen. När resultatet redovisas kommer ingen att kunna se vad enskilda personer har svarat.

Ta del av resultatet i undersökningen från 2019. 

Öppna sidomeny