Felparkering och parkeringsböter

Syftet med parkeringsövervakningen i Nyköpings kommun är att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i staden.

Anmäla felparkerade fordon

Om du vill felanmäla ett felparkerat fordon gör du det via kommunens felanmälan på webben. Du kan också ringa Kommunservice Tekniska divisionen, tfn 0155-24 88 00.

Höjd felparkeringsavgift 1 mars 2020

Som ett steg i Nyköpings kommuns parkeringsstrategi har kommunfullmäktige beslutat om en höjning av avgiften för grov felparkering. Avgiften höjdes från 900 kronor till 1300 kronor den 1 mars 2020. Grov felparkering innebär trafikfara eller ett stort hinder för annan trafik eller verksamhet. Från den 1 mars 2020 höjdes även avgiften för mindre grov felparkering från 500 kronor till 800 kronor. Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad som räknas som grov eller mindre grov felparkering. 

Du bör betala din bot inom angiven tid även om du vill överklaga parkeringsboten. Om du får rätt vid överklagan återbetalas pengarna.

Information om vilket konto du ska betala till finns angiven på anmärkningen (böteslappen). Om du inte betalar inom ett visst antal dagar får du hem en faktura där kontonumret också står.

Att överklaga en parkeringsbot

Om du vill överklaga din parkeringsbot ska du göra en skriftlig redogörelse för varför den är felaktig. På parkeringsboten framgår vart överklagan ska skickas. 

Om du inte var ägare till bilen när parkeringsboten utfärdades bör du kontakta Transportstyrelsen.

Flytt av fordon

Det finns flera skäl som kan ligga till grund för att fordon flyttas. Det kan bland annat handla om att fordonet står för nära ett övergångsställe, står på en busshållsplats eller en lastzon, hindrar utfart, försvårar vägunderhåll eller vägarbete. De långtidsuppställda fordon som har stått längre än sju dagar kan också komma att flyttas.  Läs mer om flytt av fordon.

Tillfälliga parkeringsregler

Vid vägunderhåll eller snöröjning kan en tillfällig lokal trafikföreskrift utfärdas som kan förbjuda parkering. En skylt som visar den tillfälliga regeln sätts upp minst 24 timmar innan den börjar gälla. Om du inte följer reglerna på den tillfälliga skylten kan du få parkeringsböter. 

Felparkeringsavgifter

Grova felparkeringar – 1300 kronor kostar det att stanna eller parkera:

 • mot färdriktningen
 • på gång- eller cykelbana.
 • på övergångsställe
 • i korsning, i vägport
 • så att vägmärken skyms
 • på hållplats
 • framför utfart
 • så att tillträde till andra fordon hindras
 • på handikapplats på parkeringsplats för rörelsehindrade (utan giltigt tillstånd)
 • på lastplats eller taxiplats (utan giltigt tillstånd)
 • inom tio meter före och efter korsning
 • inom tio meter före övergångsställe
 • inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana
 • på plats där stannande är förbjudet
 • i terräng, plantering, gräsmatta etc.
 • på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller motorcykel.

Mindre grova felparkeringar – 800 kronor kostar det att stanna eller parkera:

 • på plats där parkeringsförbud gäller, t.ex. parkeringsförbud i zon.
 • på huvudled
 • på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gågata/gårdsgata.
 • på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift
 • längre tid än tillåtet
 • med något hjul utanför markerad parkeringsruta

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny