Gräva, schakta och trafikanordningsplaner

Om du ska utföra någon form av arbete i allmän platsmark måste tillstånd sökas hos kommunen. Det krävs ett grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan. Som väghållare är det Nyköpings kommun som granskar och godkänner ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplaner.

Grävtillstånd

Vid ansökan om grävtillstånd ingår TA-plan, därmed behöver inte den sökas separat. 

Vanligtvis får endast anläggningar som är till nytta för kommunens invånare placeras i allmän mark. Det kan handla om ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme samt kablar för el, tele eller data.

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser. Grävning i allmän platsmark kan också orsaka trafikskador, med skadeståndskrav som följd.

Du ska alltid upprätta en trafikanordningsplan ihop med en ansökan om grävtillstånd.

Handläggningstiden är 15 arbetsdagar från det att en komplett ansökan inkommit till Tekniska divisionen. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan du planerar att börja ditt arbete.

Generellt grävstopp gäller mellan 1 december till 31 mars. Undantag är akuta reparationsarbeten på grund av driftavbrott.

Vid ledningsbrott eller annan orsak till akut schaktning ska anmälan göras omgående per e-post (akutschakt@nykoping.se) eller telefon. Ansökan ska dock senast första vardagen efter grävningen inkomma till kommunen.

För mer information se dokumentet ”Villkor för arbeten inom offentlig plats i Nyköpings kommun”, nedan.

För information om kostnader se dokumentet ”Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll i Nyköpings kommun”, nedan.

Ansök om grävtillstånd 

Trafikanordningsplan

Även arbeten som inte innebär någon form av grävning men som påverkar allmän platsmark och avstängning krävs, till exempel uppställning av skylift, mobilkran, container eller uppförande av byggnadsställning kräver en godkänd trafikanordningsplan. Tänk på att det för dessa arbeten även krävs en markupplåtelse som söks via Polismyndigheten.

Av trafikanordningsplanen ska det tydligt framgå hur arbetet/avstängningen ska märkas ut för passerande trafik, hur omledning av oskyddade trafikanter ska göras samt om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel parkeringsförbud eller enkelriktning av trafik.

Handläggningstiden är 15 arbetsdagar från det att en komplett ansökan inkommit till Tekniska divisionen. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan du planerar att börja ditt arbete.

För mer information se dokumentet ”Villkor för arbeten inom offentlig plats i Nyköpings kommun”, nedan.

För information om kostnader se dokumentet ”Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll i Nyköpings kommun”, nedan.

Ansök om TA-plan 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny