Solcellsanläggning

Många fastigheter förses med solcellsanläggningar. En del anläggningar levererar värme och en del levererar elektricitet. De anläggningar som levererar elektricitet innebär risker för personer som av olika anledningar vistas på tak.

Solceller innebär en ökad risk för räddningspersonal i samband med räddningsinsatser. Insatser där solcellsanläggningar är involverade eller där de inte kan uteslutas vara involverade kommer därför genomföras med särskild försiktighet.

Den ökade risken för räddningstjänstens personal i kombination med att det ofta är oklart hur en anläggning är utformad medför att en räddningsinsats kan ta längre tid att genomföra. För att underlätta för räddningstjänsten att genomföra en snabb och säker räddningsinsats kan olika åtgärder vidtas av fastighetsägaren.

Har räddningstjänsten förutsättningar att genomföra en snabb räddningsinsats ökar sannolikheten för att skadan på fastigheten blir mindre omfattande, vilket innebär mindre påverkan på den verksamhet som bedrivs i fastigheten och mindre kostnader för fastighetsägare och försäkringsbolag.

Till dig som anläggningsägare

 • Du är ansvarig över din el-anläggning enligt Elsäkerhetslag (2016:732), Elsäkerhetsförordning (2017:218) och Föreskrifter från Svensk Elstandard (ELSÄK-FS).
 • Anlita endast auktoriserade företag för installation av solcellsanläggning, eller delar av den.
  Läs mer på Elsäkerhetsverket

För installationsföretag

Följ gällande lagar, föresrkifter och anvisningar. Räddningstjänsten rekommenderar: 

 • Om möjligt så placera solceller så att det ges möjlighet för håltagning i takkonstruktion för ventilering av brandgaser. (Se handbok 457)
 • Då solceller ska monteras på tak där rökluckor finns installerade måste utrymme kring rökluckorna beaktas. Underhåll av rökluckorna ska var möjlig och termodynamiken på brandgaser som ventileras ut genom rökluckorna får inte störas.
 • Dra/placera så lite DC-kabel, invändigt i byggnad samt dolt i byggnadskonstruktion, som möjligt.
 • Avstånd på kablage mellan solcellspaneler och växelriktare ska vara så kort som möjligt.
 • Brandmansbrytare bör kompletteras med någon form av indikation (exempelvis voltmeter och/eller lampa) som bekräftar att nödavstängningen fungerat på avsett vis. Denna indikering bör sitta i direkt anslutning till nödavstängningsknappen. Rekommendationen är att denna nödavstängning finns i anslutning till entré eller där centralen för automatiskt brandlarm är installerad.
 • Vid större anläggningar bör en insatsplan finnas. För stöd vid framtagande av insatsplan hänvisar vi till boken ”Insatsplan 2019” (Art.nr. 23180001).
 • Vid projektering bör batterilager inte förläggas i samma byggnad som sovande personer utan i en friståendebyggnad med ventilation direkt till det fria.

Mer information om solcellsanläggningar

Elsäkerhetsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Handbok 457 (SEK, Svensk Elstandard)

Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet 

Öppna sidomeny