Integrationspriset

Nyköpings kommun delar varje år ut ett pris till någon verksamhet som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle i Nyköping. Allmänheten bjuds in att nominera.

Vinnare av priset för år 2023

Kvinnojouren Mira

På ett mycket engagerande sätt har kvinnojouren Mira skyddat och stöttat kvinnor i utsatta situationer. Deras arbete har inte bara resulterat i konkret hjälp, utan har också haft en inverkan på att stärka kvinnors och tjejers rättigheter i samhället. Kvinnojouren Mira bidrar till att skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle i Nyköping.


Marco Venegas

Genom en imponerande insats har Marco Venegas hängivet ägnat närmare tre årtionden åt integrationsarbete i Nyköping. Genom sitt engagemang har Marco tagit del i otaliga projekt och initiativ, alla med det gemensamma målet att främja integrationen. Från de årliga slalomdagarna i Ryssbergen till aktiviteter som golf, ridning, simning och cykelreparationer, har Marco visat på en mångsidig och inkluderande väg för att stärka sammanhållningen och mångfalden i Nyköping.


Hemtjänsten i Brandkärr

Hemtjänsten i Brandkärr är ett lysande exempel på en verksamhet i ett område som står inför utmaningar relaterade till socioekonomiska förhållanden och integration. Hemtjänstens framgångar i att integrera människor i arbetslivet är inspirerande. Med en stor del av både brukare och personal med utländsk bakgrund – fungerar verksamheten som en viktig trampolin för många – där jobbet kanske utgör den första arbetsplatsen i Sverige. Trots utmaningar lyckas hemtjänsten i Brandkärr leverera tjänster av god kvalitet, vilket inte bara stärker integrationen utan också bidrar till att förbättra livskvaliteten för invånarna i området.

 

Så här går nomineringen till

Fram till den 12 januari 2024 kunde du nominera en verksamhet som du tycker bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle i Nyköping.

Det är totalt tre pris som delas ut till de som visat ett gott exempel på arbete för mångfald och integration:

  • Integrationspris till en skola eller klass eller annan pedagogisk verksamhet
  • Integrationspris till ett företag, förening, arbetsplats, organisation eller nätverk eller person
  • Hederspris

Integrationsprisen är på 10 000 kronor vardera och hederspriset innebär ett diplom och äran.

Priserna delas ut på nationaldagen på Vallarna av Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (KAN). 

När vi behandlar personuppgifter (som namn) har vi skyldighet att följa dataskyddsförordningen (GDPR)

Vinnare av integrationspriset

Tidigare vinnare integrationspris

Pristagare 2023

Nyköpings Folkhögskola

Motivering: Nyköpings Folkhögskola hjälper vuxna människor att hitta en mening och en plats både i vår kommun och i det svenska samhället. Folkhögskolan undervisar på ett sätt som bidrar till att de elever som går där inte bara uppnår nya kunskaper, utan även får dem att känna en stolthet över vad de presterar, samt bidrar till att det öppnas nya dörrar i livet.

Lisbeth Sommarström

Motivering: Lisbeth har som chef arbetat för mångfald på Barnkulturcenter och på Nyköpings bibliotek. Hon har även startat Café NY-fiket och nu senast arbetat som projektledare för Mötesplats Brandkärr. Lisbeth har uppnått fantastiska resultat genom att på ett genuint sätt integrera integrationen i vardagen och verkligen göra skillnad genom att inspirera andra. Hon skapar goda traditioner där hon verkar, som lever kvar och fortsätter att växa. Hennes värdegrund är att alla människor är lika värda och hon lever som hon jobbar och lär.

Mårten Tenne

Motivering: Med Mårten Tenne i spetsen har ICA Maxi hittat ett framgångsrikt sätt att integrera människor och få dem i arbete. Under ledning av Mårten arbetar ICA Maxi aktivt med att öppna sin verksamhet för personer med utländsk härkomst för praktik, arbetsträning och anställning. Detta arbetssätt är av stor vikt för den enskilde, samtidigt som företaget får möjligheter att skapa goda och konstruktiva relationer med boende i närområdet genom sina medarbetares språkkunskaper och kulturkompetens. Förankring i arbetslivet är väsentliga nycklar som motverkar segregation samt främjar integration. Tillvägagångssättet är en källa till inspiration för andra företag.

 

Pristagare 2022

Nyköpings basket

Motivering: Nyköping Basket har lyckats med uppgiften att få barn och ungdomar från alla områden i Nyköping inom sin verksamhet och idag består Nyköping Basket av en nästan exakt fördelning av barn och ungdomar med nordisk- samt utomnordisk bakgrund.

Klubben har flera olika projekt där man arbetar med integration och det som främst skall framhållas är Brandkärr Basket Challange. En verksamhet med inriktning tjejer vilka genom basket som verktyg utvecklas inom föreningsidrotten och samhället.

Nyköping Basket har gått från att vara en klassisk idrottsförening till en samhällspartner och ställer också krav på att sina samarbetspartners har ett engagemang i samhällsfrågor.

Ragnar Hammar

Motivering: Ragnar är projektledare för ett byggprojekt där målet är att få utrikesfödda personer som står långt från arbetsmarknaden till anställning inom byggbranschen.

Ragnars stora engagemang är enastående och outsinligt. Han lyckas med det han gör genom att aldrig ge upp, aldrig ta ett nej för ett nej från en presumtiv arbetsgivare. Hans ihärdighet har lett till att många utrikesfödda har fått varaktiga anställningar i byggföretag.

Ragnar är också en trygg och tydlig coach för deltagarna i projektet, både i projektet och utanför. Han till och med övningskör på fritiden med de som inte har körkort och där anställningen kräver det. Ragnar jobbar med integration hands-on, på riktigt, varje dag.

Studsvik Nuclear AB

Motivering: Studsvik Nuclear AB är en arbetsplats som arbetar hårt för att främja mångfald och integration. Ett företag som attraherar och rekryterar människor från hela världen till arbetsplatsen Studsvik och staden Nyköping.

På cirka 160 anställda representeras 17 olika nationaliteter från världens alla hörn och vilket företaget vill mena är en av grundstenarna till deras framgång. Arbete med likabehandling, mångfald och integration bidrar till organisations innovation, kreativitet och engagemang.

Pristagare 2021

MS Ungdomsförening i Brandkärr 

Motivering: En relativt ung förening grundad av unga-vuxna som vill minska segregationen genom att bygga broar mellan Brandkärr och resten av Nyköping.

Föreningens drivande medlemmar är uppvuxna i Brandkärr och har en unik förmåga att få kontakt med barn och unga i bostadsområdet. De har arrangerat aktiviteter som välkomnat barn och unga från hela Nyköping, de har haft nattvandringar, studiecirklar och hjälpt personer att komma närmare arbetsmarknaden genom att ge stöd till personer att skriva CV och personligt brev.

M.S ungdomsförening är ett perfekt exempel på hur ungdomar har stor inverkan på varandra. Det är en förening med många medlemmar som med sitt engagemang bryter barriärer för ett öppnare Nyköping.

Vinnare 2020

Långbergsskolan

Motivering: På Långbergsskolan möts elever och personal med olika bakgrund varje dag. Mötet mellan olika religioner, kulturer och språk tillsammans med ett aktivt värdegrundsarbete bidrar till kunskap och förståelse för likheter och olikheter. Det ger eleverna verktyg för framtiden. Ett mångkulturellt Sverige börjar i skolan!

Halima Abdi Hassan

Motivering: Under drygt ett år har familjecentralen i Brandkärr haft Halima Hassan anställd som Kulturtolk. Behovet av en kulturtolk är extra stort i ett segregerat bostadsområde som Brandkärr. I området möter de som bor här sällan det ”svenska” d.v.s. traditioner, hur man lever och umgås eller det svenska språket. Att ha en person i arbetsgruppen som kan tolka mellan olika kulturer och språk är så värdefullt. Det kan inte nog upprepas vilken stor betydelse det har för oss som arbetar på familjecentralen att ha en kollega att kunna ställa alla svåra och tokiga frågor till. Halima som fick möjligheten att tillsammans med oss vara med och utveckla den nya tjänsten har gjort det med ödmjukhet och respekt och en stor portion professionalitet och kunnande. Halima har frikostigt delat med sig av sin kultur och kunskap, inte bara till oss på familjecentralen utan även utanför enheten. Flera av verksamheterna på familjecentralen möter idag personer som vi vet inte hade hittat till oss med sina ärenden om inte Halima funnits här. Hon har också hjälpt personalen på öppna förskolan, som är de som oftast möter de nya familjerna först, att kunna ge ett gott bemötande genom att tala besökarens språk och förklara vilka verksamheter som finns på familjecentralen. Hon har sedan kunnat lotsa vidare till den verksamhet som besöket gällde. Då Halima är den fantastiska person som hon är och gör det otroligt värdefulla jobb som hon gör vill vi gärna se henne som vinnare av integrationspriset. Halima är även engagerad i utrikesfödda kvinnors rättigheter och i trygghetsfrågor i Brandkärr.

Oppeby hemtjänst Nyköpings kommun

Motivering: Chef som bryr sig om sina medarbetare och har vikarier från olika länder och olika åldrar. Hemtjänstgruppen bestående av olika kön, ålder och etnicitet som i krävande förhållanden har lyckats skapa en dynamik i sitt arbete med människovärdet i fokus.

Pristagare 2019

Förskolebussen

Nominering: Att Förskolebussen bidrar till en förbättrad integration genom att barn deltar i aktiviteter som minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika bakgrund.

Toleransprojektet

Nominering: Att Toleransprojektet bidrar till en förbättrad integration genom att ungdomar deltar i aktiviteter som minskar fördomar och ökar förståelsen mellan individer med olika bakgrund.

Onyx

Nominering: Att Onyx genom projektet ”En tröja till alla” i idrottssvaga bostadsområden i Nyköping brutit ny mark för innebandysporten, inte minst gällande deltagande av personer med annat modersmål än svenska.

Pristagare 2018

Nyköpings Frisksportklubb

”Nyköpings frisksportklubb har i sin volleybollverksamhet visat ett starkt engagemang för nyanlända ungdomar. Med mångsidig, ambitiös och välorganiserad verksamhet har föreningen på ett föredömligt sätt introducerat ungdomarna till en sport på frammarsch och till svenskt föreningsliv. Genom möten med aktiva i olika ålder inom sporten och föreningen skapas en väg in i det svenska samhället för deltagarna i verksamheten.”

Pristagare 2017

Fokusskolan

Fokusskolan har en allsidig elevsammansättning vilket gör att människor med olika bakgrund möts. Skolan ser att detta är en tillgång i det pedagogiska arbetet och att det bidrar till goda resultat. Skolan strävar efter att vara välkomnande och individbejakande. Alla får känna att de får vara med. Skolan arbetar varje dag aktivt med värdegrundsfrågor där allas lika värde och hur vi människor bör vara mot varandra lyfts.

Fritidsbanken Nyköping

Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker samanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.

Hedersdiplom – Lasätter Gård

Lasätter Gård visar på stort engagemang för att integrera nyanlända i Sverige. De prövar nya vägar genom att bland annat anordna julmarknad med tema Möte och Mångfald. Där förenar de olika kulturer genom att bjuda sina besökare på svensk julkänsla blandad med mat och smaker från andra länder. Detta visar även på ett kreativt sätt att utveckla en mötesplats mellan landsbygd och stad.

Pristagare 2016

Nyköpings högstadium

En skola som speglar det mångkulturella samhället. En skola som ger elever möjligheter och förutsättningar att integreras med varandra oavsett bakgrund eller bostadsområde i Nyköping. Skolan bidrar på detta sätt till att öka kunskapen och förståelsen för det mångkulturella samhället, vilket gynnar ungdomarnas framtida förhållningssätt.

Nyköping För Alla

Nyköping För Alla är ett välbehövligt initiativtagande för integrationen. Nätverket som inkluderar ett antal olika aktörer, tar ett stort samhällsansvar för den sociala sammanhållningen i Nyköping. Nyköping För Alla bedriver nattfotboll på fredagskvällar, vilket är en uppskattad och välbesökt aktivitet av ungdomarna. Utöver nattfotbollen erbjuder även nätverket att förebilder inom fotbollen hjälper till med läxor och arbetar som rastvakter samt fritidsledare på grundskolorna.

 

Kontakta oss

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Johan Wachtmeister, ordförande
0155-24 78 90

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny