Svartvit bild på 3 barn som leker kurragömma bakom träd

Lotteritillstånd

Lotterier är reglerade enligt lag. Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens men andra gör det. Kommunerna har hand om lotteritillstånd för lotteriregistreringar och i Nyköping är det Nyköpings Arenor som fattar beslut, informerar och tar hand om lotteriredovisningar.

Lotterier är reglerat i lag

Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen (2018:1138) och Spelinspektionen är den myndighet som kan svara på frågor som rör spel och lotterier. De har även ansvar att utbilda och informera om lagen och att se till att lagen efterlevs.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens. I stora drag handlar det om små summor och låg vinstandel. Läs mer om detta under rubriken Vad är ett tillståndsfritt lotteri? 

Lotteri eller tävling

Ibland är skillnaden mellan ett lotteri och en tävling hårfin. Tumregeln är att vid ett lotteri är det slumpen som avgör vem som vinner. Det är ett lotteri vare sig lotten kostar eller inte. 

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier

I spellagen står det att kommuner ansvarar för så kallade registreringslotterier, som gäller i högst fem år. Kommunen är också ansvarig för tillsynen av de lotteirer som anordnas inom kommunen. Den som anordnar ett lotteri är skyldig att på begäran lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. För att lagar och regler kring lotterier ska följas får kommunen enligt Spellagen ge ytterligare villkor för lotterier. Kommunen får också besluta om förbud och böter om reglerna inte följs. 

Större lotterier än registreringslotterier kräver licens och ansvarig myndighet är Spelinspektionen. Spelinspektionen är tillsynsmyndighet för kommenens hantering av registreringslotterier och är den myndighet som säkerställer att lotterier och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt.

Läs mer om lotterier och spelformer på Spelinspektionen

Vilka måste ha ett lotteritillstånd?

Vilka kan registrera sig hos kommunen för lotterier?

För att få registrera sig för lotterier krävs en ideell förening eller trossamfund som:

 • i huvudsak bedriver allmännyttig verksamhet
 • är öppen för alla
 • har behov av inkomster från lotterier

Lotterier som inte behöver ett tillstånd

I stora drag handlar det om små summor och låg vinstandel. Ett tillståndsfritt lotteri får föreningar, privatpersoner eller företag anordna. Tillståndsfria lotterier får bedrivas under dessa förutsättningar:

 • Det är en tillställning inom ett avgränsat område.
 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp .
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp.
 • Vinsterna dras offentligt före tillställningens slut.
 • Andra än ideella föreningar får ha lotterier vid mässor, marknader, till förmån för allmännyttiga ändamål eller ihop med en allmän sammankomst.
 • Vinster får bara vara varor.

Lotterier med licens

Övriga lotterier och spel kräver licens som Spelinspektionen beviljar.

Ansök om lotteritillstånd

Vad bör ni tänka på vid ansökan?

Tänk först igenom vilken typ av lotteri ni vill ha, titta på nivåerna för lottpris och vinst för att veta vilket tillstånd ni ska ansöka om. Fråga er om ni kan ha ett tillståndsfritt lotteri och kan hålla er inom gränserna för det. När ni bestämt er för att ansöka ska ni fylla i ansökningsblanketten och skicka med:

 • Föreningens stadgar.
 • Senaste verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
 • Protokoll från styrelsemöte där beslut om lotteri antogs samt vem som är kontaktperson för lotteriet i föreningen.
 • Beskrivning av hur ni tänkt lägga upp lotterierna (storlek, hur ofta, vilken typ av lotterier).
 • Om ni vill trycka egna lotter ska kopia på lotten bifogas.

Vad kostar det att ha ett lotteri?

Varje registrering kostar föreningen 300 kr. Föreningen betalar för tillståndet via en faktura när vi har behandlat ansökan. Utöver det betalar föreningen kontrollantens arvode efter redovisat lotteri. Arvodets storlek är 3 % av försäljningsvärdet på lotteriet. Det finns ett maxtak för arvodet.

Registreringens längd och villkor för registrering

Kommunen handlägger och beslutar om tillstånd för registrering. De är även ansvariga för kontrollen av lotteriet. Till sin hjälp utser kommunen en lotterikontrollant som tillsammans med föreningens lotteriföreståndare lägger upp detaljerna för lotteriet och dragning av lotteriet.

 • Om föreningen registreras för lotterier får de ha flera lotterier under en femårsperiod.
 • En kontant vinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp (2024 är prisbasbeloppet 57.300 kr).
 • Den totala omsättningen av lotterierna som anordnas inom registreringen måste vara mindre än 33 och 1/3 prisbasbelopp.
 • Värdet av alla vinster i varje lotteri ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde (lottpris x totala antalet lotter).
 • Föreningen ska redovisa sina lotterier minst en gång per år, senast i februari månad.
 • På Spelinspektionen finns mer information om registreringslotterier

Ansök om tillstånd för registrering av lotterier  

Redovisa ett lotteri

När ett lotteri är avslutat ska föreningen redovisa lotteriet senast den 15 februari till lotterikontrollanten. Föreningen betalar kontrollantens arvode via en faktura som vi skickar ut till er efter redovisningen. 

Redovisa ett lotteri

Här hittar du mer information om lotterier

Vill du veta mer?

Läs mer om och hos Spelinspektionen 

Här hittar du information om lagar och föreskrifter för den som vill anordna lotteri eller spel.

Läs mer i Spellagen (2018:1138)

Kapitel 6 handlar om spel för allmännyttiga ändamål och § 9-11 reglerar registreringslotterier.

Läs mer i Spelförordningen (2018:1475)

Kapitel 4 handlar om spel för allmännyttiga ändamål och § 7 om registreringlotterier. Här regleras nivåerna.

Läs mer i Vägledning för handläggare och kontrollanter

I Spelinspektionens information och vägledning för kommunernas lotterihandläggare och kontrollanter finns fördjupad information om registeringslotterier.

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Idrottsvägen 12
611 62 Nyköping

forening@nykoping.se

Kundservice

Öppet vardagar kl 09.00-16.00
0155-24 80 80

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny