Frågor och svar om ridsportanläggningen

Här hittar du vanliga frågor och svar om risportanläggningen som byggts vid Nyäng, Flättnaleden på Arnö. 

 

Ridsportanläggningen byggdes färdig i slutet av 2021.

Läs mer på Nyköpingsguiden om bokning och priser av lokalerna.

Läs mer på den övergripande sida om hyresgäster och se film över hur anläggningen ser ut

Varför byggde kommunen en ridsportsanläggning? 

För Nyköpings kommun är det viktigt att det finns ett brett fritidsutbud att erbjuda sina invånare. Ridsportanläggningen som nu byggs är en långsiktig och hållbar investering för att möta dagens och morgondagens behov med ett växande Nyköping.

Vad kostade anläggningen? 

Anläggningen kostade 80 miljoner kronor att bygga.

Hur har förstudiearbetet gått till?

I förstudiearbetet har det bland annat gjorts studiebesök, konsultationer med förbundet, riksanläggningar och ridskoleanläggningar samt att skisserna på anläggningen skickades ut på remiss hos flertalet ridskolechefer. Projektgruppen har även tittat på forskning och andras erfarenheter för att få en bra grund för beslut inför ritning och byggnation av anläggningen och dess lösningar.

Det är en stor och modern anläggning med flera olika tekniska lösningar. För att ta till oss för- och nackdelarna och ställa olika system mot varandra, exempelvis utfordringsmetoder, lösdrift, antalet stallplatser, hagarnas terräng med mera, så har vi fört en tät dialog med dem som praktiserat lösningarna.

Det är en väl sammanvägd bedömning som ligger till grund för de beslut som tagits i byggprojektet

Har lokala föreningar fått vara med och "tycka till"?

Det var viktigt för oss att fånga upp så många tankar och förslag som möjligt när vi gick in i detta arbete. Vi hade dialog med föreningar inom ridsport i och omkring Nyköping för att fånga upp önskemål och idéer om vad en modern ridsportanläggning ska innehålla.

Inom ramen för projektets budget togs så mycket som möjligt av förslagen med in i byggnationen av anläggningen.

Varför är ridsportanläggningen placerad på Arnö?

Ridanläggningen ligger på Tillverkarvägen på Arnö där Tekniska divisionen idag har sin verksamhet. Platsen kallas Nyäng.

Platsen uppfyller de behov som finns för en stor ridsportanläggning och möter kraven på tillgänglighet. Kommunen äger marken vid Nyäng, det finns kommunalt vatten och avlopp förberett, liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg. Det är cirka 300 meter från en busshållplats, nära gång- och cykelväg samt cirka 2,5 kilometer från motorvägen, vilket gör anläggningen åtkomlig för besökare.

Området är bra utifrån möjligheten att kunna växa och utöka verksamheten i framtiden.

Hur har ni kommit fram till den plats som valts, Nyäng?

På uppdrag av kommunstyrelsen gjorde Tekniska divisionen under hösten 2017 en förprojektering i Flättna. En mer exakt lokalisering och utformning av ridsportanläggningen togs fram. I uppdraget ingick även att göra en kostnadskalkyl för anläggningen.

På kommunstyrelsens möte den 4 november 2019 fattades beslut om platsen Tillverkarvägen på Arnö, i Nyköping. Platsen kallas Nyäng.

När startade byggnationen?

Byggstart var januari 2020.

Hur ser ridsportanläggningen ut?

Anläggningen är i nuläget dimensionerad för upp till 40 - 45 ridskolehästar som kommer att gå i lösdrift (aktiv grupphästhållning).

I anläggningen finns ett enklare mottagningskök och plats för café. Anläggningen består bland annat av ett ridhus, skötselstall, serviceutrymmen, omklädningsrum, lokaler för föreningsmöten och teorilektioner.

Utomhus finns det en ridbana och flera hagar. Det finns flera separata hästboxar för sjuka hästar och hästar i karantän. För personer som behöver rehabilitering skapas en särskild avdelning, ett ”rehab-stall”.
Hela anläggningen är tillgänglighetsanpassad.

Se bilder på och film över anläggningen

Vad menas med lösdrift?

Lösdrift, eller aktiv grupphästhållning som det egentligen heter, innebär att hästarna får gå ute i hagar, året runt och dygnet runt.

Lösdrift utgår från hästens naturliga beteende. Hästarna mår bättre av att gå lösa i grupp. Det ger även en enklare drift och skötsel och det är mer ekonomiskt fördelaktigt då ytorna till boxar inte behövs. En annan fördel är också att anläggningen blir mer flexibel med avseende på antal hästar.

Är anläggningen säker för hästar?

Länsstyrelsen som gjort besiktningen av anläggningen har inga synpunkter på att lösdrift eller att något annat skulle vara osäkert eller ohälsosamt för hästar vid ridanläggningen.

Inom ridsport finns det, precis som inom andra idrotter och djurhållning, olika skolor. Under tiden för förstudie och planering har det bland annat gjorts studiebesök, konsultationer med förbundet, riksanläggningar och ridskoleanläggningar.

Skisser på anläggningen har även varit ute på remiss hos flertalet ridskolechefer för att få in deras synpunkter och tankar. Projektgruppen har även tittat på forskning och andras erfarenheter för att få en bra grund för beslut inför ritning och byggnation av anläggningen.

Hur har storleken på anläggningen valts?

Anläggningen är i nuläget dimensionerad för upp till 40 - 45 hästar. Lösdrift möjliggör för att kunna utöka verksamheten och antalet hästar i framtiden samt att området möjliggör för att anläggningen kan växa och utöka verksamheten i framtiden, till exempel fler ridhus.

Vem sköter driften av anläggningen?

Nyköpings kommun kommer även fortsättningsvis drifta anläggningen, att jämföras med upplägget på till exempel Rosvalla.

När kommer ridskolan att starta?

Under hösten 2023 kommer ridskola startas av Stall Jörgensen. Läs mer om ridverksamheten på nykopingsridskola.se

Varför har det tagit sådan tid att hitta någon som kan driva ridverksamhet i anläggningen? 

Det visade sig vara en större utmaning än vad vi förutsåg att hitta en entreprenör genomförd i en traditionell upphandling. Kommunen har som stark ambition att driva ridskoleverksamhet där anläggningen är öppen för allmänheten och såg över flera alternativ.

Att hyra ut anläggningen på Nyäng är den bästa lösningen. Kommunen har samma modell oavsett vilken idrott man utövar där kommunen driftar och hyr ut anläggningen till föreningar och privatpersoner.

Vi har sedan hösten 2022 hyrt ut anläggningen till annan verksamhet som till exempel ponnyridskola, privatpersoner och föreningar vilket har visat sig fungerar väl med goda vitsord. Från 1 augusti välkomnar vi Stall Jörgensen som tecknat ett hyresavtal att driva verksamhet i ridanläggningen.

Kommer ridhuset att kunna hyras av privatpersoner som vill satsa på ridsport?

Anläggningen ska ha en ridskoleverksamhet och utöva fysisk och psykisk rehab genom umgänge med häst. Planen är att anläggningen även ska kunna nyttjas av föreningar inom olika ridsportgrenar. Det ska gå att anordna ridtävlingar samt bedriva fritids- och föreningsverksamhet.

Läs mer på Nyköpingsguiden om bokning och priser av lokalerna.

Kommer det att finnas möjlighet för inackorderingsplatser?

I nuläget finns inga planer för det. 

Mer om bakgrunden till ridanläggningen

För Nyköpings kommun är det viktigt att det finns ett brett fritidsutbud att erbjuda invånarna. 

Samhällsbyggnad fick 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att skapa en långsiktig och hållbar lösning för ridsporten inom Nyköpings kommun. Hösten 2016 startade en utredning med syfte att ta reda på var det är lämpligt att ha en ridsportanläggning i Nyköpings kommun. Med den färdiga utredningen som grund beslutade kommunstyrelsen (KS) den 12 juni, 2017 att gå vidare med området Flättna vid Arnö.

På uppdrag av KS gjorde Tekniska divisionen under hösten 2017 en förprojektering i Flättna. En mer exakt lokalisering och utformning av ridsportanläggningen togs fram. I uppdraget ingick även att göra en kostnadskalkyl för anläggningen.

På uppdrag av KS arbetade Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2017 med att ta fram underlag för verksamhetens innehåll och omfattning. Inriktningen var en ridsportanläggning som ska vara tillgänglig och öppen för alla grupper. I arbetet deltog ett tiotal föreningar. 

Under våren 2018 genomförde kultur- och fritidsnämnden workshops om den planerade ridsportanläggningen. Inbjudna var de ridverksamheter som Kultur- och fritidsnämnden haft dialog och kontakt med i förstudien hösten 2017. Syftet var att samla in idéer och synpunkter från deltagarna som kan användas som input till det fortsatta arbetet med projektet.

På kommunstyrelsens möte den 4 november 2019 fattades beslut om att bygga en ny ridsportanläggning på Tillverkarvägen på Arnö, i Nyköping. Byggstart är januari 2020. 

Politiska beslut och uppdrag

Kommunstyrelsen 4 november 2019 - Beslut att gå vidare med byggnation efter avslutad upphandling. Uppdrag till Nyköpings Arenor att ta fram förslag på driftform och inredning. 

Kommunstyrelsen 12 juni 2017- Beslut att gå vidare med förprojektering vid Flättna. 

Kommunstyrelsen 29 januari 2018 - beslut att projektera och upphandla ny ridsportanläggning på den specifika platsen Nyäng, Arnö i Nyköping. 

Kontakta oss

kundservice@nykoping.se
0155-24 80 80

För att boka anläggningen: 
nykopingsguiden.se

Hyresgäst från 1 augusti 2023

För frågor om ridverksamhet
nykopingsridskola.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny