Drogförebyggande arbete

Att minska tobaksbruket och alkoholkonsumtionen bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik. I samverkan med andra myndigheter jobbar vi på Nyköpings högstadium förebyggande med dessa frågor.

Tillsammans med socialtjänsten och Polisen har vi tagit fram gemensamma styrdokument som stöd i vårt drogförebyggande arbete. Här hittar du vår ANDT-plan med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning av ANDT-preparat bland eleverna.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi arbetar aktivt för att stärka vårdnadshavarnas roll i det förebyggande arbetet. Via möten och temakvällar får du som vårdnadshavare information och kunskap om bland annat ANDT. Dessa tillfällen ger även möjlighet att skapa en dialog mellan vårdnadshavare, skola och ibland även socialtjänst och polis.

Öppna sidomeny