Drogförebyggande arbete

Att minska tobaksbruket och alkoholkonsumtionen bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik. I samverkan med andra myndigheter jobbar vi på Nyköpings gymnasium förebyggande med dessa frågor.

Tillsammans med polis och socialtjänst har vi arbetat fram en Drogplan. Planen omfattar huvudsakligen rutiner för hur bruk av alkohol och droger bland eleverna ska hanteras av polis, socialtjänst och skola och hur samverkan ska ske.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi arbetar aktivt för att stärka vårdnadshavarnas roll i det förebyggande arbetet. Via möten och temakvällar får du som vårdnadshavare information och kunskap om bland annat ANDT. Dessa tillfällen ger även möjlighet att skapa en dialog mellan vårdnadshavare, skola och ibland även socialtjänst och polis.

Öppna sidomeny