Studiebidrag och studiemedel

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20 år. 

Studiebidraget gemfört med barnbidraget är ett villkorat statligt bidrag som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Villkoret är bland annat att eleven studerar på heltid.

Studiebidrag beviljas utan ansökan från och med kvartalet efter det du fyllt 16 år. Studiebidrag utbetalas under 10 månader per år från CSN, ej i juli och augusti. 

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel hos CSN.

Vad krävs för att behålla studiebidraget?

För att behålla ditt studiebidrag krävs heltidsstudier på gymnasiet.

Skolan har skyldighet att rapportera hög frånvaro till CSN. Din utbetalning från CSN kommer i sådant fall att stoppas och du kan även komma att bli återbetalningsskyldig.
Detta gäller både den anmälda och ej anmälda frånvaron. Hög frånvaro vid upprepade tillfällen utan intyg räknas som otillåten frånvaro. Intyg kan till exempel vara läkarintyg, intyg från tandläkarmottagning, etc.
Det är skolan som bedömer om läkarintyget är ett giltigt skäl för frånvaro.

Det är viktigt att du som elev/vårdnadshavare skyndsamt tar kontakt med elevens mentor om du ser att det ligger flera frånvarotillfällen för att diskutera möjliga orsaker och lösningar.

CSN samarbetar med flera myndigheter, bland annat Försäkringskassan. När en elev stängs av från studiebidraget rapporteras det till Försäkringskassan. Om familjen har bostadsbidrag, flerbarnstillägg och/eller underhållsstöd, kan även dessa bidrag dras in för den period som eleven inte studerat på heltid. Det kan även påverka andra former av bidrag.

Extra bidrag

Extra tillägg är ett bidrag som kan beviljas. Tillägget prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. För att kunna få extra tillägg måste du fylla i en ansökan. Vänd dig till kurator när det gäller frågor om studiehjälp, inackorderingstillägg samt ansökningsblanketter.

För mer information gå in på www.csn.se

Öppna sidomeny