Ordningsregler elevdatorer

Här hittar du gällande ordningsregler för elevens nyttjande av lånedator/digital enhet.

Låntagaren (myndig elev eller vårdnadshavare till omyndig elev), som ska nyttja datorutrustningen, åtar sig, respektive ansvarar för att eleven iakttar följande ordningsregler under lånetiden:

  • Utrustningen skall användas för den utbildning som bedrivs i skolans lokaler, men eleven äger också rätt att använda utrustningen i hemmet.
  • Utrustningen får bara användas av den elev som avtalet avser.
  • Utrustningen ska alltid tas med hem efter skoldagens slut eller förvaras i låst utrymme på skolan, som skolan anvisar.
  • Datorn bör vara fulladdad inför varje skoldag.
  • Det är elevens ansvar att väl vårda utrustningen, förvara den säkert och hålla den under uppsikt samt att se till att den, när den inte används, förvaras inlåst i klassrum eller på annan av skolan anvisad plats.
  • Eleven får inte måla, rita eller på annat sätt permanent märka datorn. Inventarie-och stöldskyddsmärkningen får inte skadas eller tas bort.
  • Eleven ansvarar själv för att det som sparas på datorn även finns på annat ställe(backup).
  • Eleven ansvarar själv för att de filer som lagras inte bryter mot upphovsrättslagen.
  • Använda datorn och uppträda i datormiljön på etiskt riktigt sätt innebärande bl a att alltid uppträda under eget namn och använda It-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. Detta innebär respekt för alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt att värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp eller kränkningar är aldrig tillåtet.
Öppna sidomeny