Grönt ljus för Hemgårdspassagen

22 augusti 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Kommunstyrelsen förväntas ta beslut om byggnationen av Hemgårdspassagen samt anslutande vägar inom Hemgårdsområdet på sitt sammanträde den 28 augusti.

Utöver att bygga en bro för bilar samt gång- och cykeltrafik som ska gå över järnvägen omfattar arbetet även anslutande vägar mot Blommenhovsvägen och Kocks väg, en gata med anslutning Hemgården-Högbrunn samt infart till verksamheter i området.

Planläggningen är en avgörande del i en långsiktig planering av ett trafiksystem för ökad tillgänglighet mellan stadsdelarna väster om TGOJ-banan, norr och söder om E4:an.

Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande menar att investeringen är en viktig del i att säkra Nyköpings fortsatta tillväxt:

- I och med Hemgårdspassagen skapar vi en smidigare och mer effektiv trafikstruktur som ökar tillgängligheten till befintliga och planerade områden i västra delarna av Nyköping samtidigt som vi minskar järnvägens barriäreffekt och skapar en mer sammanhängande stad, säger Urban Granström.

fr_film.PNG

Totalt beräknas arbetena kosta ca 159 miljoner kronor efter Trafikverkets medfinansiering. Kostnaden för projektet baserar sig på en kostnadsberäkning som tagits fram för de olika ingående delarna.

Förberedande arbeten i Hemgårdsområdet pågår sedan i våras. Arbetet med anslutande väg till befintliga verksamheter är planerat att starta under hösten. Projektet som helhet beräknas vara färdigt våren/sommaren 2026.

Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om projektet på sitt sammanträde den 28 augusti, därefter följer ett beslut i kommunfullmäktige. Läs mer i kallelsen till KS. 

Se visualiseringen av hur det är tänkt att se ut. Du hittar den på sidan om Nyköpings resecentrum ca 2.44 in i filmen!