Fler bostäder kan byggas i Nävekvarn

18 september 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Kommunstyrelsen fattade 18 september 2023 beslut om att planera för exploatering, markreglering och försäljning av en del av Nävekvarn 3:3. Merparten av markytan är icke planlagd mark, medan begränsade delar av markytan möjliggör användning för park och väg. En ny detaljplan måste tas fram för att utveckla markytan med bostäder.

Nävekvarn är utpekat i kommunens översiktsplan för 2040 som en kommunal bebyggelsenod. Orten ska därmed prioriteras för utveckling med ny bebyggelse som bidrar till fler bostäder, service och ett utökat underlag för exempelvis kollektivtrafik och skola.

Orten har tillgång till en viss allmän och kommersiell service samt erbjuder ett havsnära boende med närhet till vackert natur- och kulturlandskap.

Ska stärka centrala Nävekvarn

Exploateringen är tänkt att stärka centrala delen av Nävekvarn, i närhet av den befintliga servicen, och kan tydligare koppla Nävekvarn till Skeppsvik. Det förväntade bostadstillskottet bedöms uppfylla behov av nya bostäder i Nävekvarn för flera år framöver, baserat på prognos för befolkningsökning. Intentionen är att möjliggöra för bostäder i blandad typologi för att tilltala en bred målgrupp.

Ambitionen är att exploateringsområdet ska markanvisas till flera aktörer. När i planprocessen markanvisning ska ske är ännu inte bestämt.

Investeringskostnaderna blir höga eftersom spillvattenledningar behöver byggas ut. Den negativa ekonomin i projektet kommer täckas upp med försäljningsintäkter från andra exploateringsprojekt.

Via kommunstyrelsens sida finns underlag till beslutet.