Skola, förskola, fritids - anmälan hälsoskyddsverksamhet

Använd den här e-tjänsten för att anmäla skola eller förskola till miljöenheten. 

När krävs anmälan?

Du behöver anmäla till miljöenheten om du ska starta  

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad skola samt specialskola

Du behöver även anmäla om du utökar din verksamhet med nya lokaler eller om du tar över en befintlig skola eller förskola. Anmälan måste göras senast sex veckor innan versamheten startar. Tänk även på att du kan behöva registrera livsmedelshanteringen hos Livsmedelsenheten. 

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Fastighetsuppgifter
 • Typ av verksamhet och vilka lokaler som ingår
 • Skalenliga ritningar med angiven takhöjd och där rumsindelning framgår
 • VA-uppgifter
 • Eventuella anpassningar av lokalen
 • Antal elever
 • Antal toaletter
 • Ventilationsuppgifter, OVK-protokoll samt luftflöden
 • Radonprotokoll
 • Skriftliga egenkontrollrutiner
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Registreringsbevis

Avgift

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Om verksamheten startar inan en anmälan gjorts till Miljöenheten kan en miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift. Avgiften är 3000 kronor. Tillsynsmyndigheten ska besluta om miljösanktionsavgift så fort en överträdelse mot någon avgiftsbelagd bestämmelse har gjorts, oavsett om det har gjorts med uppsåt eller av oaktsamhet. 

Läs mer här om att driva förskola eller skola.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.