Omsorg & Stöd - Överklagande av beslut om ekonomiskt bistånd

Avslås din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet.

Skicka blanketten till den adress som står på blanketten.

Senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet måste överklagan ha kommit in till vuxenenheten. Har din överklagan kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Linköping, kansliort Nyköping, om inte Socialnämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Läs mer om att överklaga beslut.