Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor

Denna blankett används av dig som vill anmäla uppläggning av muddermassor.

När krävs anmälan?

Om du ska lägga upp icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller vattenvägar som muddermassorna muddrats från och mängden massor högst är 1000 ton och föroreningsrisken är endast ringa behöver du anmäla det till Miljöenheten. 

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Information om uppläggningsplatsen, exempelvis yta, markanvändning och lutning
  • Information om muddermassorna, exempelvis volym, förorening och material
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Karta med berört område markerad
  • Ev beslut från Länsstyrelsen

Avgift

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet här.