Miljö - Ansökan - Hämtningsintervall, uppehåll eller befrielse

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om ändrat hämtningsintervall för restavfall (hämtning av grönt kärl 1 gång/kvartal), uppehåll i hämtning av avfall (6 mån-3 år) samt befrielse från hämtning av avfall.

När krävs ansökan?

  • Om du vill ha förlängt hämtningsintervall för grönt kärl 80 liter till 4 gånger per år
  • Om du vill ha uppehåll i hämtning av avfall (minst 6 månader, max 3 år)
  • Om du vill ha befrielse från hämtning av avfall

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Fastighetsuppgifter
  • Kompostering och sortering av avfall
  • Typ av kompost
  • Motivering. Vid uppehåll eller befrielse krävs en mycket tydlig motivering till varför.

OBS! För att vi ska bevilja förlängt hämtningsintervall ska du ha en godkänd kompost och ha befrielse från brunt kärl.

Avgifter i samband med anmälan/ansökan hos miljöenheten

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Avgift för avfall hos renhållningen

Vid uppehåll i tömning eller befrielse från hämtning av restavfall debiteras fortfarande en fast avgift från Renhållningen. Ingen rörlig tömningsavgift eller behandlingsavgift utgår. Renhållningen kan även ta ut en administrativ avgift vid ändring av abonnemang. Ett byte per år får göras utan administrativ avgift.

Se Nyköpings kommuns avfallstaxa för mer information.

Vid frågor kontakta Miljöenheten via tel 0155-24 89 20 eller epost miljo@nykoping.se.

Övrig Information

Ansökan/anmälan avser de förhållanden som gäller vid ansökningstillfället. Beviljat undantag från renhållningsordningen är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller om villkoren för undantaget inte följs.