Att fullgöra skolplikten på annat sätt

I vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. Rätten till att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23 § och Förvaltningsrätten (2017:900) 23§. Bestämmelsen har skärpts i den nya skollagen vilket ska ses som lagstiftaren anser att den ska tillämpas med stor restriktivitet. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas i varje enskilt fall men högst för ett år i taget. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. God insyn i den alternativa verksamheten är också nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Hemkommunen har tillsynsansvaret för verksamheten som eleven kommer att ha sin utbildning i och krav på insyn måste kunna uppfyllas. Tillsynen sköts av tidigare skola.

Om hemkommunen beslutar att en elev ska få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär det att kommunens ansvar att finansiera barnets utbildning upphör. Det finns ingen skyldighet enligt skollagen för kommuner att betala ut elevpeng till skolpliktig elev för skolgång utomlands.

De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. Merinformation om hur Nyköpings Kommun hanterar personuppgifter finns på https://nykoping.se/kommun--politik/personuppgifter-och-dataskyddsombud

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter.

Ansökan insändes till adressen längst upp på sidan alternativt på e-mail till regbun@nykoping.se.