Ökad trivsel för elever i grundskolan

11 september 2023

Resultaten från Skolinspektionens enkät ”Skolenkäten 2023” visar att elever i den kommunala grundskolan anser sig få stimulans, stöd och bra bemötande från lärare och andra elever. Skolchef Carina Hall är mycket nöjd med resultatet, som visar att elevernas positiva upplevelse av skolan har ökat.

Skolenkäten som Skolinspektionen skickar ut till Sveriges grundskolor handlar om den sociala och pedagogiska miljön i skolan. För 2023 ligger resultatet för den kommunala skolan åk 5 över riket på alla frågor utom en. För 2021 låg resultatet för årskurs 5 i den kommunala skolan under riket i samtliga frågor utom en.

Skolinspektionen Skolenkät 2023 åk 5.PNG

Även elever i årskurs 8 svarar på enkäten. I alla frågor utom en ligger den kommunala skolan över riksgenomsnittet. Elever i årskurs 8 upplever bland annat att de har inflytande, studiero och får stimulans i skolan. År 2021 var det elever i årskurs 9 som svarade på enkäten och även då var resultaten mycket bra och låg över riket i alla frågor utom en.

Skolinspektionen Skolenkät 2023 åk 8.PNG

- Även om siffrorna är svåra att jämföra från tidigare år känns årets resultat otroligt bra. De bekräftar att det arbete som all personal ute i skolorna gör ger önskad effekt. Arbetsmiljön och trivseln i skolan är viktig både för elever och personal och är ett ständigt pågående arbete där vi aldrig riktigt kan luta oss tillbaka och känna oss nöjda, säger Carina Hall, skolchef grundskolan.

Grundskolan i Nyköping har under de senaste åren lagt fokus på demokrati, trygghet, relationer och bemötande. Tillsammans med egna enkäter och uppföljningar är Skolinspektionens enkät ett stöd in i verksamheternas kvalitetsarbete.

- Skolinspektionens enkät är på vintern vartannat år och på hösten varje år får eleverna svara på vår egen trygghetsenkät. Resultaten från båda enkäterna är viktiga i vår kvalitetsuppföljning och skickar indikationer om vårt arbete ger den effekt vi önskar eller om vi behöver fördela om våra resurser, berättar Carina Hall.

Fakta om Skolenkäten - Trygghet och studiero 2023

Den besvaras av eleverna i början av vårterminen vartannat år. Skolinspektionen har under både 2020 och 2021 gjort om Skolenkäten något, därför är möjligheterna att göra jämförelser bakåt i tiden begränsade.

Svaren från enkäten är underlag för Skolinspektionens regelbundna granskning av all skolverksamhet i Sverige. Syftet är att mäta hur skolan upplevs av elever, undervisande lärare och vårdnadshavare. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. För skolorna är det obligatoriskt att delta i enkäten.

Källa: Skolenkäten 2023, Skolinspektionen